შინაარსზე გადასვლა

ბუნებრივი და ხელოვნური ფერდობების სეისმური მდგრადობის განსაზღვრა

ვიკიწიგნებიდან

ეს წიგნი დევს საინჟინრო მეცნიერებების თაროზე.

სანიმუშო წიგნი ეს ვიკიწიგნი არჩეულია სანიმუშო წიგნად 2008 წლის მარტში!
  1. ბუნებრივი და ხელოვნური ფერდობების სტატიკური და სეისმური მდგრადობის ზოგიერთი ასპექტი
  2. მიწისძვრის შედეგად გრუნტის გათხევადების ეფექტის გავლენა ფერდობების სტატიკურ და სეისმურ მდგრადობაზე
  3. ფერდობების სტატიკური მდგრადობის განსაზღვრისათვის გამოყენებული საანგარიშო მეთოდები
  4. ფერდობების სეისმური მდგრადობის განსაზღვრისათვის გამოყენებული საანგარიშო მეთოდები
  5. ფერდობების სეისმური მდგრადობის გაანგარიშება EN 1998-1:2004 და EN 1998-5:2004-ის მიხედვით
  6. ფერდობების მდგრადობის გაზრდის ზოგიერთი ღონისძიება
  7. გრუნტის მათემატიკური მოდელების განვითარება და გამოყენება

დანართი. თბილისში „სატივეს“ მშენებარე ფერდობის სტატიკური და სეისმური მდგრადობის ანგარიში


გამოყენებული ლიტერატურა

ვიკიწიგნები
ვიკიწიგნები
ბუნებრივი და ხელოვნური ფერდობების სეისმური მდგრადობის განსაზღვრა ამოსაბეჭდი ვერსია ხელმისაწვდომია. (რედაქტირება)