ბუნებრივი და ხელოვნური ფერდობების სეისმური მდგრადობის განსაზღვრა/გამოყენებული ლიტერატურა

ვიკიწიგნებიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა
 1. ОкамотоШ.Сейсмостойкостьинженерныхсооружений.Стройиздат.Москва.1980.342c.
 2. Kyriakos Kyrou.Seismic Slope Stability Analysis. pdf?Open Element
 3. Slope Stability Engineer Manual. US Army Corps of Engineers. Engineering and Design. [http.//www.usace.army.mil/inet/usace-docs/.31 oct.2003]
 4. Sarma K.Sarada. Stability Analysis of Embankments and Slopes. J. Geotechnical Engineering Division. GT12, December,1979.p.p.1511-1524.
 5. Melo Cristiano and Sharma Sunil. Seismic Coefficient for Pseudo-static Slop Stability Analysis. 13th WCEE. Vancouver, Canada, August,1-4, 2004. paper N369.
 6. Pyke Robert. Selection of Seismic Coefficients for use in Pseudo-ststic Slope Stability Analysis. [http.//www.tagasoft.com./TAGAsoft/Discussion/article 2-html]
 7. Seismic Coefficient for Slope Stability. Eng.TipsForum. [http.//www.engtips.com./view.thread.cfm?qid=33157]
 8. Makdisi F.L. and Seed H.B. Simplified Procedure for Estimating Dam and Embankment Earthquake Induced Deformations. J. Geotechnikal Engineering Division. vol.104.NG17.1978. p. 849-867.
 9. Рекомендации по количественной оценке устойчивости оползневых склонов»,ПНИИС Госстроя СССР,Москва,1984
 10. Timothy Stark, Philip O’Leary and Patrik Walsh. Static and Seismic Stability of Landfill Slopes. Waste Age. [1]
 11. Rao Suhba K.S. Design of Earthquake Dams under Dynamic Loading Conditions.
 12. Seed Bolton H., Makdisi Faiz J. and De Alba Pedro. Performance of Earth Dams During Earthquakes. J. Geotechnical Engineering Division. vol.104.NGT7, July,1978. p.p. 967-994.
 13. Miyajima M. Damage Analysis of Buried Lifelines in the Niigata-Ken Chuetsu Earthquake, Japan. 8th NCEE, April 18-22,2006, San Francisko, California, USA. paper N1042.
 14. Seed Bolton H. Landslides During Earthquake due to Soil Liquafaction. J. Soil Mechanics and Foundations Division. vol.94. NO.SM5.Sept.1968. p.p. 1055-1123.
 15. Castro Gonzalo, Poulus Steve J. and Leathers Francis D. Re-Examination of Slide of Lower San Fernando Dam. J. Geotechnical Engineering. vol.111.NO9. Sep.1985. p.p. 1093-1107.
 16. ცისკრელი ციალა. მიწისქვეშა მაგისტრალური მილსადენების სეისმომედეგობა. თბილისი, 2003.130გვ.
 17. Bilge Gokmirza Siyahi and Atilla M.Ansal. Slope Instability During Earthquakes. 10th ECEE,Duma,1995, Belkema, Rotterdam. p.p.515-519.
 18. Seed H.B. and Idriss I.M. Simplified Procedure for Evaluating Soil Liquafaction Potential. J. Soil Mechanics and Foundations Division. vol.97.NSM9,1971. p.p.1243-1273.
 19. Seed H.B. Soil Liquafaction and Cyclic Mobility Evalution for Level Ground During Earthquakes. J. Geotechnical Engineering Division. vol.105.NGT2.1979. p.p.201-255.
 20. Rollins Kyle M and Seed Bolton H. Influence of Buildings om Potential Liquafaction Dammage. J. Geotechnical Engineering. vol 116. NO2. Feb.1990. p.p.165-185.
 21. Shukha Robert, Baker Rafael, Leshchinsky Dov. Engineering Implication of the Relation Between Static and Pseudo-Static Slope Sttability Analysis. http://www.ejge.com./2005/Ppr0616/Ppr 0616.htm.
 22. Newmark N. Effects of Earthquakes on Dams and Embankments. Geotechnique, vol.15.NO2,p.p. 139-160.
 23. Spenser E. Effect of Tension on Stability of Embankments. J. Soil Mechanics and Foundation Division. vol.94.NO.SM5.Sept.1968.pp.1159-1173.
 24. Seed H.B., Idriss I.M., Ignasio Arango. Evolution of Liquafaction Potential using Field Performance Data. J.”Geotechnical Engineering”, vol.109,N3,1985.pp.458-482.
 25. Kramer I.Steven, See3d H.B. Initiation oof Soil Liquafaction under Loading Conditions. J.”Geotechnical Engineering”,vol.114, N4.1988.pp 412-430.
 26. Blazquez R. Liquafaction Modelling in Engineering Practice. 10th European Conference on Earthquake Engineering.Vienna,Austria.1994.pp.501-513.
 27. Seed H.B.,K.Tokimatsu, L.F.Harder, Riley M.Chung. Influence of SPT Procedures in Soil Liquafaction Resistance Evaluation. J.”geotechnikal Engineering”,vol.111,N12,1985.pp.1425-1445.
 28. Eurocode 8: Design of Structures for Earthquake Resistance. Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects. EN 1998-5:2004. October 2003. 44p.
 29. Eurocode 8: Design of Structures for Earthquake Resistance. Part 1. General rules, seismic actions and rules for buildings. EN 1998 – 1:2004. November 2004. 229p.
 30. General Slope Stability Concepts. www.loc.gov./catdir/samples/wiley 031/2001026917. 25p.
 31. Reinforced Soil Slopes and Embankments. www.geogrid.com./pdf/slopesman.pdf. 44p.
 32. Geotechnical Design Manual M 46-03, Seismic Design. Chapter 6.December,2006. Publications/Manuals/GDM/Chapter 6.pdf1530k. 48p.
 33. Recommended Procedures for Implementation. Draft.2005. 117 slope.pdf
 34. Guidelines for Evaluiting and Mitigating Seismic Hazards in California,1997. Special Publication 117. docs/
 35. Sarma S.K. Stability Analysis of Embankments and Slopes. Geotechnique,23.N3.1973.p.p. 423-433.
 36. Geotechnical Analysis and Design. Chapter 6. CHP 6%20 final.pdf.
 37. Чхиквадзе К., Цискрели Ц.,Члаидзе Н. Численное исследование сейсмической устойчивости застраиваемого склона «Сативе» в г. Тбилиси. VI Всеукраинская н-тех. конференция «Стр-во в сейсмических р-нах Украины». Ялта,25-29 сентября,2006.
 38. Строительные Нормы и Правила,СНиП П-7-81.Строительство в сейсмичсеких районах. Москва,1982. 50с.
 39. კიზირია გ., ჯანელიძე შ., გრიგოლია ნ. შენობა-ნაგებობათა ავარიები, აღდგენა-გაძლიერება და ახალი კონსტრუქციები. თბილის,1996. 250გვ.
 40. Bojorque J., De Roeck G. Determination of the critical seismic acceleration coeffocoent in slope stability analysis using finite element methods. jaime, bojorque@bwk.kuleuven.be.
 41. Colby C. Swan, Young-Kyo Seo. A Smooth, Three-Surface Elasto-Plastic Cap Model: Rate Formulation, Interpretation, Algorithm and Tangent Operators. www.icaen.uiowa.edu/-swan/geomech/geomech_papers/capmod-246k-view.
 42. Зарецкий Ю.К.Вязко-пластичность грунтов и расчеты сооружений. Стройиздат, М. 1988.350 с.
 43. Akers A. Stephen. Two-Dimensional Finite Element Analysis of Porous Geomaterials of Multikilobar Stress Levels. Dissertation submitted to the Faculty of the Virginia Politechnic Institute and State University, December,7,2001. Chapter 4. Cap Models and its Implementation. [2]
 44. Mat.Geologic Cap Model –LS-DYNA,Version 950.mk@MSITStore: C\Program%20Files\Ansys%20Inc\ANSYS60\do…/HEP_L_mat13.htm. 09.09.2002.
 45. Филин А.П.Прикладная механика твердого деформируемого тела.т1.Наука.1975.398с.
 46. Gautam S.Wagle, Renata S.Engel, Ravi Bollina and Randall M.German. Statistical Analysis of Modified Drucker-Prager Parameters for Application to Modeling Die Compaction. [3]
 47. Fossum A.F. and Fredrich J.T. Cap Plasticity Models and Compactive and Dilatant Pre-feilureDeformation. [4]
 48. Работнов Ю.Н. Механика деформируемого твердого тела. М.Наука. 1979. 744 с.
 49. Manual for LSDYNA Soil MaterialModel147. [5].
 50. Mohamed O.ElSeify and Thomas G.Brown. Introducing the Shear-Cap Material Criterion to an Ice Rubble Load Model. PERD/IAHR_06_shear_cap_model.pdf