კუს დებიუტი

ვიკიწიგნებიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა
კუს დებიუტი

კუს დებიუტი 1.e4-e5 2.კc4 ერთ–ერთი უძველესია იმ დასაწყისებს შორის, რომელიც დღეს ჩვენ ვიცით. მეთვრამეტე საუკუნეში იგი საფუძვლიანად გააანალიზა ფილიდორმა, იგი უპირატესობას ანიჭებდა 2.კc4 და მიაჩნდა, რომ უკეთესი იყო 2.მf3–ზე, მისი უპირატესობა კი მდგომარეობს იმაში, რომ თეთრებს საშუალება აქვთ ითამაშონ f4 პაიკი და იბრძოლონ ცენტრში, გარდა ამისა იგი თავს ესხმის შავების ყველაზე სუსტ-f7 პუნქტს. განვიხილოთ კუს დებიუტთან დაკავშირებული რამდენიმე გაგრძელება.

1.e4-e5 2.კc4-მe7[რედაქტირება]

კუს დებიუტი

2...მe7? 3.ლh5-მg6 4.მf3-f6 (4...d6 5.მg5 ±) 5.მh4+- Edwards-kuhla, მიმოწერით,1986.1.e4-e5 2.კc4-კe7[რედაქტირება]

კუს დებიუტი

2...კe7? 3.ლh5-g6 4.ლ:e5-მf6 5.d3-მc6 6.ლg3 ±.1.e4-e5 2.კc4-g6[რედაქტირება]

კუს დებიუტი

თეთრებს ბევრი კარგი გაგრძელება აქვთ მათ შორის 3.მc3, 3.f4, ან 3.h4-h5 თუ თეთრები როქს გააკეთებენ .3.მf3-კg7 (3…d6 4.d4-ით გადავდივართ ლარსენის ვარიანტში, ფილიდორის დაცვა) 4.d3!?- (კარგია ასევე 4.d4-e:d 5.მ:d4-მc6= [და არა 5...მf6?! 6.e5] ან 5.c3!? საინტერესო გაგრძელებას იძლევა 5.კg5!?) 4...b6?! 5.მg5-მh6 6.ლf3!?-0-0 7.h4-d6 8.h5!-ლe7 9.hg-hg 10.ლg3-კe6 11.მ:e6-fe 12.კ:h6-მc6 13.ლg6-მd4 14.c3-მf5 15.კ:g7-მ:g7 16.ეh7-ef7 17.მd2-ეaf8 18.კ:e6-ლ:e6 19.ე:g7+.ე:g7 20.ლ:e6+ +- კრაიზატი–დანიელსი, დეტროიდი 1994.

1.e4-e5 2.კc4-მc6[რედაქტირება]

კუს დებიუტი

1.e4-e5 2.კc4-მc6 3.მc3-მa5?? 4.კ:f7-მფ:f7 5.ლh5+მფe6 (5…g6 6ლe5+-) 6.d4!-მc6 7.ლf5+მფd6 8.de+მფc5 (8…მ:e5 9.კf4-ლf6 10.კ:e5+ლ:e5 11.0-0-0!) 9.კe3+მფb4 (9...მფc4 10.ლf7+d5 11.e:d6) 10.a3+მფa5 11.e6+d5 12.ed-მce7 13.b4+ 1-0


1.e4-e5 2.კc4-ლe7[რედაქტირება]

კუს დებიუტი

2...ლe7 3.მc3...(3.მf3-d6 4.0-0-h6 5.d4-c6 6.d:e5-d:e5 7.კe3-მf6 8.მc3+= Muller - Behle,NRW 1988 ) 3...C6 4.მf3-h6 5.d4-d6 6.ლd3-მd7 7.0-0-g5 8.კe3-ლf6 9.b4-მe7 10.d5-მg6 11.d:c6-bc 12.b5 თეთრების უპირატესობით 12...კb7 13.b:c-b:c 14.კb5-მe7? 15.ეfd1- 1-0 Goldberg-Pelikan მიმოწერით 1989. 4.a4-d6 5.d3-კe6 6.მge2-მd7 7.a5-მgf6 8.0-0-h6 9.მg3-g5 10.კe6-fe 11.d4-e:d 12.ლ:d4+= Neubert - Bondick მიმოწერით 1981.


1.e4-e5 2.კc4-ლg5[რედაქტირება]

კუს დებიუტი

2...ლg5?! 3.მf3!-ლg6 (3...ლ:g2?- 4.ეg1-ლh3 5.კ:f7+!-მფd8 6.ეg3-ლh6 7.d4-ლb6 8.კ:g8-ე:g8 9.მ:e5 ± ) 4.მe5 -ლ:e4+ 5.ლe2-ლ:e2+ 6.მფ:e2-მh6 7.d4-d6 8.კ:h6-d:e5 9.კe3-e:d 10.კ:d4-მc6= 4.0-0 -d6 (4...ლ:e4? 5.მ:e5± ) 5.d3-c6 6.მg5!?-კe6 (6...მh6 7.ლf3) 7.კ:e6-fe 8.ლg4-მფd7 9.f4!-მh6 (9...h6?! 10.f5! ± ) 10.ლg3-e:f4 11.კ:f4+=


1.e4-e5 2.კc4-f5[რედაქტირება]

კუს დებიუტი

2...f5 3.d3-მf6

(3.მf3-იხილეთ ლატვიური გამბიტი) (სუსტია3...კc5 4.კ:g8-ე:g8 5.ლh5+მფf8 6.მf3-ლf6[6...d6!?]7.მg5!-ეh8 8.მ:h7-fe 9.ლ:h7-fe 10.0-0-d5 11.მc3-კe6 [11.ლh8+ +-] 12.ლh8+მფe7 13.de-c6 14.e:d5-cd 15.კe3-კd6 16.ეd1-ლf7 17.b4!-კ:b4? 18.მe4-ლf8 19.ლh4+მფd7 20.f4-მc6 21.fe-ლh8 22.ლg3 x 1-0 Paulsen-Chevalier St.Bon London 1862 )

4.f4-d6 5.მf3-f:e4 ( 5...e:f4 6.0-0-fe 7.de; 5...მc6!? ) 6.d:e4-კg4 7.fe-კ:f3 8.ლ:f3-de 9.ლd3 ( 9.ლb3-ლe7 [9...ლc8 10.კg5-კc5 11.კf7+ +=] 10.0-0-c6 ± )11.a4-h6 12.კe3-b6 13.მc3-მd7 14.ეd1-0-0-0 15.კh6-მფc7 16.a5-მc5 17.ab+ab 18.მa4-მ:a4 19.ლ:a4-მd7 20.კe2-x 1-0 Schuld-Koelsheild 1902)


9.ლd3-ლc8 10.კg5-კc5 11.კ:f6-gf 12.კf7+მფ:f7 13.ლd5+ლe6 14.ლ:c5

4...მc6 5.მf3-fe!? (უკეთესია 5...ef! 6.ლe2-[e5-d5] ) 6.d:e?! (უკეთესია 6.მe5!-d5 7.კb5-ლd6 [7...კd7 8.კ:c6-კ:c6 9.de-კc5!?] 8.მc3-ed 9.cd-კd7 10.0-0 += )

6...მe4 7.f:e-მe5! 8.კd5... 

(8.მ:e5-ლh4+ 9.g3-მ:g3+ 10.hg-ლ:h1+ =+) 8...მf3+ 9.ლf3-მf6 10.კg5-c6 11.კb3-ლa5+ 12.კd2-ლe5+ 13.მფd1 ლაზიერის გაცვლის შემდეგ შავებს მოგების შანსი აქვთ 14.ეe1+მფd8 =+ 4.მf3-d5?! 5.e:d-კd6 (5...e4 6.de-fe 7.მg5-h6 ნაცვლად: 8.მe6-კ:e6 9.de-ლ:d1 10.მფ:d1-კc5 11.მფe2-მc6+= თეთრებს უნდა ეთამაშათ 8.მ:e4!-ლe7 9.0-0! +- ) 6.0-0-0-0 7.მc3-a6 8.a4-h6 (8...e4!? 9.de-fe 10.მg5±)

9.ეe1-ეe8 10.მd2!-ლe7 11.ლf3± Lenhof - Steinitz Viena 1859. 

9.d4!?-e4 10.მe5-მbd7 11.მ:d7?! (11.f4! +=). 4...მc6 5.0-0-კc5 6.მc3-d6 7.კg5 ან 7.მa4 +=. 4...c6 5.ლe2!-კe7 6.0-0-d5 7.ed-e4! 8.მd4-cd 9.კ:b5+მf7 +=


1.e4-e5 2.კc4-ლh4[რედაქტირება]

კუს დებიუტი

2...ლh4 3.მc3-მf6 (3...კc5 4.ლe2-d6 5.მd5-მფd8 6.მf3-ლh5 7.d4 -e:d4 8.მf4-ლg4 9.კ:f7-კb4+ 10.მფf1 ±) 4.მf3-ლh5 5.d3-მc6 6.მb5-კb4+ 7.კd2!-მd8 8.კ:b4-მ:b4 9.ლd2-მc6 10.0-0-0!-a6 ±

3.ლe2-მf6 4.d3-მc6 5.მf3-ლh5 6.c3-მa5 7.მbd2-კe7 8.d4-მ:c4 9.მ:c4-ed 10.cd-კ:b4+ 11.მფf1-b6 12.e5-მg8 13.h3-კa6 14.g4-ლg6 15.d5-h5 16.მh4-ლh7 17.g5 ± Colin-Leach.1.e4-e5 2.კc4-c6[რედაქტირება]

კუს დებიუტი

2...c6 3.d4-d5 (3...e:d4-ლ:d4+=) 4.ed-cd 5.კ:b5+კd7 6.კ:d7-მ:d7 7.de-მ:e5 8.მe2!.. (8.ლe2-ლe7 9.მc3-0-0-0= Zifroni-boim,Ramat Hasharon 1993) 8...მf6 9.0-0- 9...კe7 10.მb3+=ლისიცინი, თეთებს კარგი სათამაშო აქვთ შავების იზოლირებულ პაიკზე. 9...კc5 10.კg5-მeg4 11.მec3!-ლb6 12.ლe2+მფf8 [12...ლe6 13.ლ:e6+fe 14.h3-მ:e5 15.ეe1±] 13.კ:f6-მ:f6 14.მa4+= 9...კd6 10.მbc3-კc7 11.კg5-მeg4 12.h3-h6 13.კh4-g5 14.h:g4-gh 15.მd4 +=.

1.e4-e5 2.კc4-b6[რედაქტირება]

კუს დებიუტი

2...b6 3.d3-მf6 (3.მf3-მc6 4.d4-ed 5.c3!?-გორინგის გამბიტის სტილში, მაგრამ არა 3.d4-ed 4.c3?!-კb7!=) 4.f4-ef 5.კ:f4-d5?! 6.ed-მ:d5 7.ლe2+კe7 8.კ:d5-ლ:d5 9.კ:c7 ± Bruhl-Conway 1788.


1.e4-e5 2.კc4-b5?![რედაქტირება]

კუს დებიუტი

3.კ:b5 …

3…f5 4.d4!-მf6 … (თუ 4...ed 5.e5! MacDonnell-Labourdonnais, London 1834, უკეთესია ვიდრე 5.ლ:d4!?-მf6 6.ef-კb7 7.f3-კd6?! 8.მe2-მa6 9.ლe3+მფf7 10.ლb3+კd5 11.კc4-c6 12.კ:d5+მ:d5 13.0-0± Mongredien--Anderssen, London1851) 5.de-მ:e4 6.მf3-კc5 7.0-0-c6 8.კc4-ლb6 9.ლe2-კa6 10.მbd2-მ:d2 11.კ:d2-კ:c4 12.ლ:c4-კe7 13.კc3-მa6 14.ეad1-მc7 5.მd4-g6 16.e6-მd5 17.ed+მფ:d7 18.მ:c6-ლ:c6 19.ე:d5+მფc6 20.კe5+ 1-0 Jacobs-kunholm,1990.

3…c6 4.კa4-კc5 5.მc3-მf6 6.d3 … (6.მf3-d5 7.ed-e4 8.dc-0-0 9.d4-კb4 [9…ef 10.dc-fg 11.ეg1] 10.მe5-ლa5 11.c7-კ:c3+ 12.bc-ლ:c3 13.კd2-ლ:c7 14.c4±) 6...d5 7.ed-0-0 8.კg5 … (8.dc-ლb6 9.ლf3-კg4 10.ლg3 ±) 8...cd 9 .ლd2 კb7 10.მge2-ლb6 11.0-0-მg4 12.კh4 … (12.მd1-h6 13.კh4-g5 14.კg3-f5 15.h3-f4 16.hg-fg 17.მ:g3-ეf4 18.კb3-ე:g4 19.მe4±) 12…f5 13.კb3-მe3 14.fe-კ:e3 15.კf2-კ:d2 16.კ:b6-ab 17.მ:d5-მფh8 18.ეad1… (18.მ:b6?-კe3+) 18…კg5 19.მg3 … (19.მფh1-კd8 20.d4-e4 21.მef4+=) 19…ეa5 20.მc7-g6 21.მფh1 (21.მe6?-კe3+) 21…კe7 22.მe6-ეe8 23.d4-ed 24.მ:d4-კf6 25.c3-h5 26.კf7-ეe3 (26 …ეe7 27.კ:g6-ეg7 28.კ:f5-h4 29.კe4-hg [29…კ:d4 30.ე:d4-hg 31.ეd8+ეg8 32.ე:g8+მფ:g8 33.კ:b7] 30.კ:b7-კ:d4 31.ეf8+ეg8 32.ე:g8+მფ:g8 33.ე:d4+-) 27.მg:e2? (27.კ:g6-h4 28.მg:f5-ეee5 29.მ:h4-კ:h4 30.ეf8+მფg7 31.ე:b8+-) 27...მფg7 28.b4-ეa7 29.კc4-კa8 30.მe6+ (30.მf4-ე:c3 31.მb5-ე:c4 32.მ:a7-ე:b4) 30...მფh6 31.მფg1?-b5 32.ეd6? (32.მფf2-ეe5 33.კb3-კ:g2 34.ეg1-კh3) 32…bc 33.მf4-მფg7 34.მd4-ე:a2 35.h4-მფf7 36.მf3-ე:c3 37.მg5+კ:g5 38.hg-ეg3 39.ეf2-ეa1+ 40.მფh2-მg4 41.მ:g6-კe4 1-0 Morten Topholm Rud-Steen Brydegaard, CBF Pokalfinalen 2001

გამოყენებული ლიტერატურა[რედაქტირება]

ედუარდ გუფელდი, ჭადრაკში დახელოვნების სკოლა.