ლატვიური გამბიტი

ვიკიწიგნებიდან
Jump to navigation Jump to search

ლატვიური გამბიტი არის დებიუტი რომელიც ხასიათდება შემდეგი სვლებით- 1.e4-e5 2.მf3-f5 დებიუტი წააგავს მეფის გამბიტს, შეცვლილი ფერებით. დასაწყისი აგრესიულია თუმცა საეჭვო არჩევანია შავებისთვის ვინაიდან ხშირად მოჭადრაკეები სახიფათო პოზიციას იღებენ. ამ დებიუტს იშვიათად შევხვდებით მაღალი დონის ტურნირებზე, თუმცა მოჭადრაკეები მიმოწერით ხშირად თამაშობენ მას.

ლატვიური გამბიტითეთრებს ექვსი შესაძლო გაგრძელება აქვთ განვიხილოთ ყოველი მათგანი

3.მ:e5… 3.ef… 3.კc4… 3.d4… 3.მc3… 3.d3…         თავი I  
 

1.e4-e5 2.მf3-f5 3.მ:e5-მc6

ლატვიური გამბიტი


4.მ:c6-dc 5.მc3-კc5 შავების თამაში d-ხაზზეა 6.c3-ლd7 7.d4-0-0-0 შემდგომი c5(6…ლh4 7.d4-0-0-0 8.ეd2- c5 9.მf3-ლ e4+) 5.e5 -კe6 6.c3-ლd7 7.d4-0-0-0 შემდგომი c5 (6…ლh4 7.d4-0-0-0 8.ეd2- c5 9.მf3-ლ e4+) 5.c3-ლh4 შემდეგ გრძელი როქი და თამაში d- ხაზზეა


4.ლh5+g6 5.მ:g6-მf6 6.ლh2-(შესაძლოა 6.ლh4 რაზეც შავების განკარგულებაშია როგორც hg ასევე ეg8 ) h:g 7.ლ:h8-ლe7 8.ლh4d5 9.d3-fe 10.de-მd4 11.მa3კg4!12კe3-ლb4+13.კd2ლ:b2 14.ეb1-ლb115.მb1-მ:c2+x (თუ 8.d3-fe 9.კe3-მg4 შემდგომ მ:e3)11.მa3-კg4! 12კe3-ლb4+13.კd2-ლ:b2 14.ეb1-ლb1 15.მb1-მ:c2+x (თუ 8.d3-fe 9.კe3-მg4 შემდგომ მ:e3) 5.მ:c6-d:c 6ლe2-მf6 7.e:f+კe7 8.f:g-კf5 9.g:h-ლd7 - + განვითარებაში შავებს აშკარა უპირატესობა აქვთ. შესაძლოა 6.ლh4 ვითამაშოთ - 6.ლh3-ის მაგიერ ამ შემთხვევაში შავების განკარგულებაშია ითამაშონ როგორც 6...hg რომელიც ზემოთ განვიხილეთ და ისე 6...ეg8.განვიხილოთ ბოლოს ხსენებული: 1.e4-e5 2.მf3-f5 3.მ:e5-მc6 4.ლh5+g6 5.მ:g6-მf6 6.ლh4-ეg8 7.მ:f8-ეg4 და შავებს ისევ ორი არჩევანი აქვთ:8.ლh3… 8.ლh6… 8.ლh3-ე:e4 9.კe2-ლe7 10.მc3-მd4 11.მ:e4-ლ:e4 12.ლd3-მ:c2 13.მფd1-მ:a1 14.მ:h7-.მ:h7 15.ეe1+მფd8 16.ლ:e4-f:e 17.b4-d6 18.კb2-კe6 19.კ:a1-კ:a2= 8.ლh6-ე:e4+ 9მფd1-მg4 (9.კe2-ლe7 10. მ3- ე:e2+ 11.მ:e2-მd4 12.0-0-მ:e2 13მფh1-მd4! 14.c3-მc2…ან 14.მ:h7-მ:h7 15ლh5+ლf7 16.ეe1-მe6) 10. ლh5+მფ:f8 11.ლ:f5+მფg7 თეთრებს სამი გაგრძელება აქვთ: 12.d3-d6 13.ლf3-მ:f2+ 14ლ:f2-კg4+ 15.კe2-ე:e2 16ლ:e2-კ:e2+ 17.მფ:e2- ლh4+18.მd2-მd4 თეთრები დანებდნენ 12.b3-d5 13კb2+მფg8 14.ლf3-ლh4 15g3-ლh5 16.კe2-მf2+ თეთრები დანებდნენ 12.მc3-მd4 13.ლf3-მ:f3 მოგებით.

4.d4-ლh4 5.მc3-კb46.მ:c6-ლ:e4 7.კe2-ლ:c6 8.0-0-მf6 9.ეe1-0-0         თავი II

1.e4-e5 2.მf3-f5 3.e:f -e4

ლატვიური გამბიტი


4.მe5-მf6 5.კe2-d6 6.კh5+მფe7 7.მf7-ლe8 8.მ:h8-ლ:h5+9.ლ:h5-მ:h5 10.g4-მf6 11.ეg1-მc6 12.ეg3-მe5 მუქარით g5 და კg7 დაიჭერენთუ არა მხედარს დამოკიდებულია პარტიის ბედზე. 8.მc3-მh5 9.მd5-მფ:f7 10.ლh5+g6 11.fg+მფg7 12.მc7-ლe5! 13. ლ:e5- de 14.მ:a8-კd6 და გამოჭერილია. 4.მd4-ლf6 5.ლh5-g6 6.fg-ლd5 7.მe7 -ლc4 8.კg7 ვინაიდან თუ 7.ლ:e4-ეh4.

        თავი III

1.e4-e5 2.მf3-f5 3.კc4- გვაქვს რამდენიმე გაგრძელება: 3.მf6…3.b5…3.ef…3d6…

ლატვიური გამბიტი


3…მf6

3კc4-მf6 4.d4-fe 5.მ:e5-d5 6.კe2-კe6 7.0-0-კd6 8.f3! (7…c5 8.მc3-cd 9.ლ:d4-ლb3 10.ლb6-ab 11.კe3-კc5 12.ეd1- ეd8. ან 8.f3-cd 9.ლ:d4-ლc7 10.კf4-კd6 11.ლc3-კc5+ 12.მc3-d4) 4.მ:e5-ლe7... 4.ef-d5... 4.მc3-fe 5.მ:e4-d5...

3…b5 3.კc4-b5 4.კ:g8-ე:g8 5.ლe2-ორმაგი მუქარა 5...ლe7 6.ლ:b5- კვლავ ორმაგი მუქარა d5-დან ეტლებზე 6...მc6 7.ლd5-f:e 8.ლ:g8-e:f შესაძლო გაგრძელებები 9.g3-მე5 10ლ:h7-d5 მუქარით კf5! მაგ:11.მa3-კf5 12.ლh+g6 13ლh1-0-0-0 თეთრების უპირატესობით. 3.კc4-b5 4.კ:b5-ef 5.მ:e5-ლg5 6.d4-ლ:g2 7.ეf1-მf6 8.კf4 და ალბათ 8...კe7 3.კc4-b5 4.კb3!–e:f 5.მ:e5-ლg5 აქაც სამი გაგრძელება გვაქვს 6კf7… 6.მf7… 6.d4…განვიხილოთ ყოველი მათგანი 6კf7+მფe7 7.კ:g8-მ:g8 8.მg4-d5= 6.მf7-ლ:g2 7.ეf1-d5 წინა ვარიანტი კ:d5 აუცილებელი იყო 8.მ:h8-კg4 9.f3-კ:f3 10ე:f3-ef 11.კ:d5-f2+მფe2 12.f1 ლ მოგებით d5-ზე აღება საჭიროა 8.კ:d5-მf6 9.მ:h8-კh3 და თეთრებს აღარ აქვთ მc4 10.ლe2-მ:d5 მოგებით თუ 9კ:h8- მფ:f7 შემდგომ კh3. 6.d4-ლ:g2 7.ლh5+g6 8.კf7+მფd8 9.ლ:h1+ 10. მფe2-c6 11.მc3- მf6 12.ლh4-კe7 13.კg5-ლ:a1 14.კ:f6-კ:f6 15.ლ:f6-მფc6 16.მc6=

3...ef 1.e4-e5 2.მf3-f5 3.კc4-ef 4.მ:e5-ლg5 5.კf7+… 5.მf7… 5.d4… 5.კf7+მფe7 6.კ:g8-ე:g8 7.მg4-d5 შავების უპირატესობით. 5.მf7-ლ:g2 6.ეf1-d5! 7.კ:d5-მf6 8.მh8-კd3 9.კc4- მc6 10.c3-მe5 11.d4-0-0-0 12.კe2-მf3 13.კf3-ლf1 = 5.d4-ლ:g2 6.ლh5+g67.კf7+მფd8 8.კ:g6!-ლ:h1+ 9.მფe2-c6 10.მc3-მf6 11.ლh4-კe7 12.კg5-ლ:a1 13.მc4-+ძნელია თეთრებს ურჩიო რამე. 9...d6 10.კg5-მe7 11.მf7+მფd8 12.კ:e7-კ:e7 13.კf5+მფc6 14.მ:h-ლf3+ 15. ლ:f3- ef + 16.მფ:f3-კ:f5 ან 14.კ:c8-ლf3+ 15ლ:f3-e:f 16.მფ~ ე:c8 .

3...d6

1.e4-e5 2.მf3-f5 3.კc4-d6

4.d4-e:d4 (4…f:e 5.მ:e5!) 5.მg5-მh6 6.0-0-f4! 7.კ:f4-ლf6 8.ლh5+g6 9.ლh4-მc6 10.მd2-კb7 11.მdf3-0-0-0 12.მe6-ლh4 13.მ:h4-კ:e6 14.კ:e6-მფb8 15.კg5-კe7 16.კ:h6-კ :h4 17.g3-კf6= 18.a3-d3! 19.c3-ეhe8 20.კd5-მe5 21.კf4-c6 22.კb3-g5 23.კ:e5-ე:e5 24.კc4-ე:c4 25.კ:d3-ე:e7 26.ეae1-ეde8 27.ე:e7-ე:e7 28.f4-g:f 29.ე:f4-კg5 ½-½ Reyna Glez-perez მიმოწერით 1994.

4.d3… 4…მf6!? 4…c6! 4…მc6?! 4.d3-მf6!? 5.კg5-h6 6.კ:f6-ლ:f6 7.c3-მc6 8.b4-კe7 9.მbd2-კe6 10.ლb3-მd8 11.h3-0-0 12.0-0-0?-a5 13.b5-a4 14.კ:e6-მ:e6=+ from a game Kostan’s 4.d3-c6! 5.0-0-f4 6.d4-ლf6 7.d:e-d:e 8.მc3-კg4 ... მd7 და გრძელი როქის იდეით. 4.d3–მc6?! 5.0-0-მf6 6.მg5-d5 7.e:d-მ:d5 8.მe3-მce7 9.ლf3-c6 10.მce4-f:e 11.ლf+მფd8 12.ლe6+მფс7 13.ლ:e5+ლd6 14.ლ:d6+მფ:d6 15.მf7+მფe6 16.მ:h8-e:d3 17.c:d-მფf6 18.b4-კe6 19.ეe1-კg8 20.კb2+მფg5 21.ეe5+მფh6 22.კc1+g5 23.ე:g5# Morphy-Russeau. New Orleans 1849. 5.a3!?-მf6 6.მc6-h6 7.მh4!?-g5 8.მ:f5-კ:f5 9.e:f-მd4 10.მe4-g4 11.h3-ლe7 12.c3-მ:f5 13.h:g-მ:e4 14.d:e-მh4 15.g3-მg6 16.g5-0-0-0 17.ლg4+მფb8 18.g:h +- Ochoa De Echaguen-Barrenechea. Seville 1994.


        თავი IV

1.e4-e5 2.მf3-f5 3.d4- f:e თეთრებს ორი შესაძლო გაგრძელება აქვთ: 4.მg5… და 4.მ:e5…

ლატვიური გამბიტი


4.მg5 …e:d 5.მ:4-მf6 6.ლd4-ლe7...

4.მ:e5-მf6-მf6 5.კe2-d6 6.მg4–მed7 7.კc4-კe7 8.მc3-0-0+- 4.მ:e5-მf6 5.კg5-d6 6.მc3-(6.მc4-კe7 7.კe2-0-0 8.0-0-c6) კe7 7.კ:f6-კ:f6 8.ლh5+g6 9.მ:g6-hg 10.ლ:g6-მფf8 11.კc4+- ან 5...კe7 6.კ:f6-კ:f6 7.ლh5+g6 8.მ:g6-hg 9.ლ:g6-მფ~= 4.მ:e5-მf6 5.მg4-d5 6.მ:f6-ლ:f6 7.ლh5+ლf7 8.ლ:f7-მფ:f7


        თავი V

1.e4-e5 2.მf3-f5 3.მc3 -e:f

ლატვიური გამბიტი


4.მ:e5-მf6 5.კc4-ლe7 6.მg4-c6 7.მf6-gf გაურკვეველი თამაშით. თუ 6.მf7-d5 7.მ:d5-ლ:f7 8.მb6-a:b 9.კ:f7-მფ:f7 და ლაზიერში საკმარისზე მეტი კომპენსაცია აქვთ შავებს. 4.მ:e4-d5 5.მ:e5-ლ:e7 6.ლh5+g6 7.მ:g6-ლ:e4+ 8.კe2-მf6! (5.მg3-კd6 6.კe2-h5 7.h4-მf6 იერიშით) 4…მf6 5.მ:f6-ლ:f6 6.კc4-c6 7.d4-e3 8.მe5-d5 9.კb3-კd6 10.ლh5+g6 11.ლh6-მd7 12.კg5-ლf8 13.მg4-ლ:h6 14.კ:h6…


         თავი VI

1.e4-e5 2.მf3-f5 3.d3-

ლატვიური გამბიტი


ეს არის შავების ფსიქოლოგიური გამარჯვება თეთრები თავს არიდებენ მწვავე გაგრძლებებს, ვინაიდან ეშინიათ თამაშის გართულების. შავებს შეუძლიათ უპასუხონ 3...d6,


გამოყენებული ლიტერატურა[რედაქტირება]

შახმატნი ბიულეტენ 1979