შინაარსზე გადასვლა

PHP/MYSQL - მონიშვნა

ვიკიწიგნებიდან
< PHP

მონაცემთა ბაზის ცხრილიდან მონაცემის მონიშვნა

[რედაქტირება]

SELECT ოპერატორი გამოიყენება მონაცემთა ბაზის ცხრილში მონაცემის მოსანიშნად.
სინტაქსი

SELECT column_name(s)
FROM table_name

მაგალითი

<?php
$con = mysql_connect("localhost","peter","abc123");
if (!$con)
 {
 die('Could not connect: ' . mysql_error());
 }
mysql_select_db("my_db", $con);
$result = mysql_query("SELECT * FROM person");
while($row = mysql_fetch_array($result))
 {
 echo $row['FirstName'] . " " . $row['LastName'];
 echo "<br />";
 }
mysql_close($con);
?>

ზემოთ მოყვანილი მაგალითი აგროვებს mysql_query() ფუნქციით დაბუნებულ მონაცემებს $result ცვლადში. შემდეგ, ჩვენ ვიყენებთ mysql_fetch_array() ფუნქციას პირველი რიგის ჩანაწერთა ბაზდიდან დასაბრუნებლად, როგორც მასივი.
კოდი დაბეჭდავს:

Peter Griffin
Glenn Quagmire

რეზულტატების HTML ცხრილში გამოსახვა

[რედაქტირება]

მიმდინარე მაგალითი მონიშნულ მონაცემებს გამოსახავს HTML ცხრილში:

<?php
$con = mysql_connect("localhost","peter","abc123");
if (!$con)
 {
 die('Could not connect: ' . mysql_error());
 }

mysql_select_db("my_db", $con);

$result = mysql_query("SELECT * FROM person");

echo "<table border='1'>
<tr>
<th>Firstname</th>
<th>Lastname</th>
</tr>";
while($row = mysql_fetch_array($result))
 {
 echo "<tr>";
 echo "<td>" . $row['FirstName'] . "</td>";
 echo "<td>" . $row['LastName'] . "</td>";
 echo "</tr>";
 }
echo "</table>";
mysql_close($con);
?>

კოდი დაბეჭდავს:

Firstname Lastname
Glenn Quagmire
Peter Griffin