შინაარსზე გადასვლა

NewTek LightWave 3D/ჩრდილების შექმნა

ვიკიწიგნებიდან

1.სცენაზე დავამატოთ სინათლის წყარო.
2.გავხსნათ სინათლის წყაროს თვისებების ფანჯარა.
3.ჩამოსაშლელ მენიუში Intensity Falloff (დაცემის ინტენსივობა) ავირჩიოთ ერთ-ერთი შემდეგიდან:

a.Linear - ეს პარამეტრი ამცირებს სინათლის წყაროს ინტენსივობას.
b.Inverse Distance და Inverse Distance^2 - პირველ შემთხვევაში ინტენსივობა მცირდება დაშორების უკუპროპორციულად, ხოლო მეორე შემთხვევაში კი დაშორების უკუპროპორციულ კვადრატში, რომელიც შეესაბამება განზომილებაში სინათლის გავრცელების თავისებურებებს.

4.ვეშლი Range/Nominal Distance (დაშორება) შევიყვანოთ დაცემის მნიშვნელობა, რომელიც განსაზღვრავს სინათლის წყაროდან გამოყოფილი სინათლის სხივების გავრცელების დაშორებას.
5.ვიმოქმედოთ ღილაკზე Amb Intensity.
6.დიალოგური ფანჯრის Ambient Intensity ველში შევიყვანოთ მნიშვნელობა 0% და ვიმოქმედოთ OK ღილაკზე.