შინაარსზე გადასვლა

NewTek LightWave 3D/პროექტირების ფანჯრების კონფიგურაცია

ვიკიწიგნებიდან

როგორც უკვე ვთქვით გაჩუმების პრინციპით Layout ინტერფეისში არის მხოლოდ ერთი პროექტირების ფანჯარა, ხოლო Modeler ინტერფეისში კი ოთხი. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი შეხედულებისამებს დავაკონფიგურიროთ სამუშაო არე და გამოსახული პროექტირების ფანჯრების რაოდენობა.

მარკირების კონფიგურაცია LAYOUT ინტერფეისში[რედაქტირება]

  • შევასრულოთ მენიუს ბრძანება Edit -> Displey Options.
  • ფანჯარაში Preferences (კონფიგურაციები) გაიხსნება ჩანართი Display Options (სურ. 36).

  • ჩამოსაშლელ მენიუში ავირჩიოთ პროექტირების ფანჯრის მარკირების პუნქტი, მაგალითად, Quad (კვადრატული)(სურ. 37).

თუკი გვსურს რომ ჩვენს მიერ არჩეული პროექტირების ფანჯრების მარკირების ტიპი გავხადოთ სტანდარტულ ტიპად(გაჩუმების პრინციპი), მაშინ ვიმოქმედოთ ჩამოსაშლელი მენიუს ქვეშ არსებულ Save As Default(სტანდარტულ ტიპად შენახვა) ღილაკზე.

მარკირების კონფიგურაცია MODELER ინტერფეისში[რედაქტირება]

  • შევასრულოთ მენიუს ბრძანება Edit -> Displey Options. გაიხსნება დიალოგური ფანჯარა Displey Options(სურ. 38).

  • ჩამოსაშლელ მენიუში Layout ავირჩიოთ მარკირების ტიპი, მაგალითად, 2 Left, 1 Right (ორი მარცხნივ, ერთი მარჯვნივ)(სურ. 39). სამუშაო არის მარკირება შეიცვლება.