შინაარსზე გადასვლა

HTML/HTML ცხრილები

ვიკიწიგნებიდან

ცხრილები

[რედაქტირება]

ცხრილები განისაზღვრებიან <table> ტეგით. ცხრილები დაყოფილია სტრიქონებად (<tr> ტეგით) და თითოეული სტრიქონი დაყოფილია სვეტებად (<td> ტეგით). Td ნიშნავს table data(ცხრილის მონაცემები), რომელიც არის ინფორმაცია უჯრედზე. უჯრედის ინფორმაცია შეიძლება შეიცავდეს ტექსტს, ცხრილებს, სურათებს, პარაგრაფებს, ფორმებს, ჰორიზონტალურ ხაზებს, ცხრილებს და ა.შ.

<table border="1">
<tr>
<td>row 1, cell 1</td>
<td>row 1, cell 2</td>
</tr>
<tr>
<td>row 2, cell 1</td>
<td>row 2, cell 2</td>
</tr>
</table>

ცხრილები და საზღვრის ატრიბუტები

[რედაქტირება]

თუ არ განსაზღვრავთ საზღვრის ატრიბუტს, ცხრილი გამოისახება საზღვრების გარეშე. ზოგჯერ ეს გამოყენებადია, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში საჭიროა საზღვრები.
იმისათვის რომ ცხრილი გამოისახოს საზღვრებით, უნდა გამოიყენოთ საზღვრის ატრიბუტები:

<table border="1">
<tr>
<td>Row 1, cell 1</td>
<td>Row 1, cell 2</td>
</tr>
</table>

სათაურები ცხრილებში

[რედაქტირება]

სათაურები ცხრილებში განსაზღვრულნი არიან <th> ტეგით.

<table border="1">
<tr>
<th>Heading</th>
<th>Another Heading</th>
</tr>
<tr>
<td>row 1, cell 1</td>
<td>row 1, cell 2</td>
</tr>
<tr>
<td>row 2, cell 1</td>
<td>row 2, cell 2</td>
</tr>
</table>

ცარიელი უჯრები ცხრილებში

[რედაქტირება]

ცხრილებში არსებული ცარიელი უჯრები ზოგიერთ ბრაუზერში ცუდად გამოისახებიან.

<table border="1">
<tr>
<td>row 1, cell 1</td>
<td>row 1, cell 2</td>
</tr>
<tr>
<td>row 2, cell 1</td>
<td></td>
</tr>
</table>

ცხრილის ცარიელი უჯრის საზღვრები გამოისახებიან მხოლოდ Mozilla Firefox-ში.

<table border="1">
<tr>
<td>row 1, cell 1</td>
<td>row 1, cell 2</td>
</tr>
<tr>
<td>row 2, cell 1</td>
<td> </td>
</tr>
</table>

ბაზური ჩანაწერები - გამოსადეგარი წვრილმანები

[რედაქტირება]

<thead>,<tbody> და <tfoot> ელემენტები იშვიათად გამოიყენებიან, ბრაუზერის ცუდად უზრუნველყოფის გამო. ეს შეიცვალა XHTML-ის ახალ ვერსიაში.

ცხრილის ტეგები

[რედაქტირება]
ცხრილის ტეგები
ტეგი აღწერა
<table> განსაზღვრავს ცხრილს
<th> განსაზღვრავს ცხრილის სათაურს
<tr> განსაზღვრავს ცხრილის სტრიქონს
<td> განსაზღვრავს ცხრილის უჯრედს
<caption> განსაზღვრავს ცხრილის ტექსტს
<colgroup> განსაზღვრავს ცხრილის სვეტების ჯგუფს
<col> განსაზღვრავს ატრიბუტების მნიშვნელობებს ცხრილშიერთი, ან მეტი სვეტისათვის
<thead> განსაზღვრავს ცხრილის თავს
<tbody> განსაზღვრავს სხეულს
<tfoot> განსაზღვრავს ბოლოს