შინაარსზე გადასვლა

Autodesk 3D Studio Max/დანართი/კომბინაცია, მთავარი მენიუს დუბლირებადი პუნქტები

ვიკიწიგნებიდან

3ds max 7-ის ახალბედა მომხმარებლებს ბრძანებების მიცემა მთავარი მენიუს მეშვეობით მოსახერხებელი ჰგონიათ.
რა თქმა უნდა ასეთ გზას გააჩნია თავისი ღისება.
მთავარი მენიუს პუნქტებს გააჩნიათ დასახელებები, რაც მომხმარებელს უადვილებს საჭირო ბრძანების მოძებნას. თუმცა მთავარი მენიუს პუქტენით ბრძანებების შესრულება არ არის ყველაზე მოსახერხებელი და სწრაფი საშუალება.
პროგრამაში მუშაობისას, მაქსიმალური კომფორტი შესაძლოა შექმნას მხოლო ღილაკების კომბინაციებმა.
მათი შესწავლა უნდა მოხდეს საფეხურებით.


მთავარი მენიუს პუნქტების გამოძახება
მენიუ ღილაკების კომპინაცია
File (ფაილი) Alt+F
Edit (რედაქტირება) Alt+E
Tools (ინსტრუმენტები) Alt+T
Group (დაჯგუფება) Alt+G
Views (დათვარიელება) Alt+V
Create (შექმნა) Alt+C
Modifiers (მოდიფიკატორები) Alt+O
Character (პერსონაჟი) Alt+H
Graph Editors (გრაფიკული რედაქტორები) Alt+D
Rendering (ვიზუალიზირება) Alt+R
Customize (კონფიგურაცია) Alt+U
MAXScript Alt+M


მენიუ File (ფაილი)
ბრძანება ღილაკების კომპინაცია
New (ახალი სცენის შექმნა) Ctrl+N
Open (გახსნა) Ctrl+O
Save (შენახვა) Ctrl+S


მენიუ Edit (რედაქტირება)
ბრძანება ღილაკების კომპინაცია
Undo (გაუქმება) Ctrl+Z
Redo (დაბრუნება) Ctrl+Y
Delete Objects (ობიექტების წაშლა) Delete
Hold (დაკავება) Alt+Ctrl+H
Clone (კლონირება) Ctrl+V
Select All (ყველაფრის მონიშვნა) Ctrl+A
Select None (მონიშვნის მოხსნა) Ctrl+D
Select Invert (მონიშნულის გადაბრუნება) Ctrl+I
Select by > Name (მონიშვნა > სახელის მიხედვით) H


მენიუ Tools (ინსტრუმენტები)
ბრძანება ღილაკების კომპინაცია
Transform Type-In (გარდაქმნის პარამეტრები) F12
Align (გათანასწორება) Alt+A
Quick Align (სწრაფი გათანასწორება) Shift+A
Spacing Tool (სახაზავი) Shift+I
Normal Align (ნორმალური გათანასწორება) Alt+N
Place Highlight (შუქური ეფექტის განლაგება) Ctrl +11
Isolate Selection (მონიშნული ობიექტების გამოყოფა) Alt+Q


მენიუ Views (დათვარიელება)
ბრძანება ღილაკების კომპინაცია
Undo View Change (პროექტირების ფანჯარაში ხედის შეცვლის უარყოფა) Shift+Z
Redo View Change (პროექტირების ფანჯარაში ხედის შეცვლის დაბრუნება) Shift+Y
Viewport Background (პრექტირების ფანჯრის ფონი) Alt+B
Update Background Image (ფონური გამოსახულების განახლება) Alt+Shift+Ctrl+B
Create Camera From View (ხედიდან კამერის შექმნა) Ctrl+C
Redraw All Views (ყველა ხედის გადახატვა) ელემენტი
Expert Mode (ექსპერტის რეჟიმი) Ctrl+X


მენიუ Animation (ანიმაცია)
ბრძანება ღილაკების კომპინაცია
Parameter Collector (პარამეტრების კრებული) Alt+2
Parameter Editor (პარამეტრების რედაქტორი) Alt+1


მენიუ Rendering (ვიზუალიზირება)
ბრძანება ღილაკების კომპინაცია
Render (ვიზუალიზაცია) F10
Environment (გარემო) 8
Render To Texture (ტექსტურის ვიზუალიზაცია) O
Material Editor (მატერიალების რედაქტორი) M


მენიუ Customize (კონფიგურაციები)
ბრძანება ღილაკების კომპინაცია
Show/Hide Main Toolbar (ინსტრუმენტების მთავარი პანელის ჩვენება/დამალვა) Alt+6
Lock User Interface (ინტერფეისის კონფიგურაციების დამახსოვრება) Alt+0