ჭადრაკის თეორია

ვიკიწიგნებიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

თავი 2 - ლატვიური გამბიტი 1.e4-e5 2.მf3-f5

ლატვიური გამბიტი თეთრებს ექვსი შესაძლო გაგრძელება აქვთ განვიხილოთ ყოველი მათგანი

3.მ:e5… 3.ef… 3.კc4… 3.d4… 3.მc3… 3.d3…         თავი I  

1.e4-e5 2.მf3-f5 3.მ:e5-მc6

ლატვიური გამბიტი


4.მ:c6-dc 5.მc3-კc5 შავების თამაში d-ხაზზეა 6.c3-ლd7 7.d4-0-0-0 შემდგომი c5(6…ლh4 7.d4-0-0-0 8.ეd2- c5 9.მf3-ლ e4+) 5.e5 -კe6 6.c3-ლd7 7.d4-0-0-0 შემდგომი c5 (6…ლh4 7.d4-0-0-0 8.ეd2- c5 9.მf3-ლ e4+) 5.c3-ლh4 შემდეგ გრძელი როქი და თამაში d- ხაზზეა


4.ლh5+g6 5.მ:g6-მf6 6.ლh3-(შესაძლოა 6.ლh4 რაზეც შავების განკარგულებაშია როგორც hg ასევე ეg8) h:g 7.ლ:h8-ლe7 8.ლh4d5 9.d3-fe 10.de-მd4 11.მa3კg4!12კe3-ლb4+13.კd2ლ:b2 14.ეb1-ლb115.მb1-მ:c2+x (თუ 8.d3-fe 9.კe3-მg4 შემდგომ მ:e3)11.მa3-კg4! 12კe3-ლb4+13.კd2-ლ:b2 14.ეb1-ლb1 15.მb1-მ:c2+x (თუ 8.d3-fe 9.კe3-მg4 შემდგომ მ:e3) 5.მ:c6-d:c 6ლe2-მf6 7.e:f+კe7 8.f:g-კf5 9.g:h-ლd7 - + განვითარებაში შავებს აშკარა უპირატესობა აქვთ.

     4.d4-ლh4

5.მc3-კb46.მ:c6-ლ:e4 7.კe2-ლ:c6 8.0-0-მf6 9.ეe1-0-0 შესაძლოა 6.ლh3-ის მაგიერ თეთრებმა ითამაშონ 6ლh4 ამ შემთხვევაში შავების განკარგულებაშია ითამაშონ როგორც 6...hg რომელიც ზემოთ განვიხილეთ და ისე 6...ეg8.განვიხილოთ ბოლოს ხსენებული: 1.e4-e5 2.მf3-f5 3.მ:e5-მc6 4.ლh5+g6 5.მ:g6-მf6 6.ლh4-ეg8 7.მ:f8-ეg4 და შავებს ისევ ორი არჩევანი აქვთ:8.ლh3… 8.ლh6… 8.ლh3-ე:e4 9.კe2-ლe7 10.მc3-მd4 11.მ:e4-ლ:e4 12.ლd3-მ:c2 13.მფd1-მ:a1 14.მ:h7-.მ:h7 15.ეe1+მფd8 16.ლ:e4-f:e 17.b4-d6 18.კb2-კe6 19.კ:a1-კ:a2= 8.ლh6-ე:e4+ 9მფd1-მg4 (9.კe2-ლe7 10. მ3- ე:e2+ 11.მ:e2-მd4 12.0-0-მ:e2 13მფh1-მd4! 14.c3-მc2…ან 14.მ:h7-მ:h7 15ლh5+ლf7 16.ეe1-მe6) 10. ლh5+მფ:f8 11.ლ:f5+მფg7 თეთრებს სამი გაგრძელება აქვთ: 12.d3-d6 13.ლf3-მ:f2+ 14ლ:f2-კg4+ 15.კe2-ე:e2 16ლ:e2-კ:e2+ 17.მფ:e2- ლh4+18.მd2-მd4 თეთრები დანებდნენ 12.b3-d5 13კb2+მფg8 14.ლf3-ლh4 15g3-ლh5 16.კe2-მf2+ თეთრები დანებდნენ 12.მc3-მd4 13.ლf3-მ:f3 მოგებით.


        თავი II

1.e4-e5 2.მf3-f5 3.e:f -e4

ლატვიური გამბიტი

4.მe5-მf6 5.კe2-d6 6.კh5+მფe7 7.მf7-ლe8 8.მ:h8-ლ:h5+9.ლ:h5-მ:h5 10.g4-მf6 11.ეg1-მc6 12.ეg3-მe5 მუქარით g5 და კg7 დაიჭერენთუ არა მხედარს დამოკიდებულია პარტიის ბედზე. 8.მc3-მh5 9.მd5-მფ:f7 10.ლh5+g6 11.fg+მფg7 12.მc7-ლe5! 13. ლ:e5- de 14.მ:a8-კd6 და გამოჭერილია. 4.მd4-ლf6 5.ლh5-g6 6.fg-ლd5 7.მe7 -ლc4 8.კg7 ვინაიდან თუ 7.ლ:e4-ეh4.

        თავი III

1.e4-e5 2.მf3-f5 3.კc4- გვაქვს რამდენიმე გაგრძელება: 3.მf6…3.b5…3.ef…3d6…

ლატვიური გამბიტი

3…მf6

3კc4-მf6 4.d4-fe 5.მ:e5-d5 6.კe2-კe6 7.0-0-კd6 8.f3! (7…c5 8.მc3-cd 9.ლ:d4-ლb3 10.ლb6-ab 11.კe3-კc5 12.ეd1- ეd8. ან 8.f3-cd 9.ლ:d4-ლc7 10.კf4-კd6 11.ლc3-კc5+ 12.მc3-d4) 4.მ:e5-ლe7... 4.ef-d5... 4.მc3-fe 5.მ:e4-d5...

3…b5 3.კc4-b5 4.კ:g8-ე:g8 5.ლe2-ორმაგი მუქარა 5...ლe7 6.ლ:b5- კვლავ ორმაგი მუქარა d5-დან ეტლებზე 6...მc6 7.ლd5-f:e 8.ლ:g8-e:f შესაძლო გაგრძელებები 9.g3-მე5 10ლ:h7-d5 მუქარით კf5! მაგ:11.მa3-კf5 12.ლh+g6 13ლh1-0-0-0 თეთრების უპირატესობით. 3.კc4-b5 4.კ:b5-ef 5.მ:e5-ლg5 6.d4-ლ:g2 7.ეf1-მf6 8.კf4 და ალბათ 8...კe7 3.კc4-b5 4.კb3!–e:f 5.მ:e5-ლg5 აქაც სამი გაგრძელება გვაქვს 6კf7… 6.მf7… 6.d4…განვიხილოთ ყოველი მათგანი 6კf7+მფe7 7.კ:g8-მ:g8 8.მg4-d5= 6.მf7-ლ:g2 7.ეf1-d5 წინა ვარიანტი კ:d5 აუცილებელი იყო 8.მ:h8-კg4 9.f3-კ:f3 10ე:f3-ef 11.კ:d5-f2+მფe2 12.f1 ლ მოგებით d5-ზე აღება საჭიროა 8.კ:d5-მf6 9.მ:h8-კh3 და თეთრებს აღარ აქვთ მc4 10.ლe2-მ:d5 მოგებით თუ 9კ:h8- მფ:f7 შემდგომ კh3. 6.d4-ლ:g2 7.ლh5+g6 8.კf7+მფd8 9.ლ:h1+ 10. მფe2-c6 11.მc3- მf6 12.ლh4-კe7 13.კg5-ლ:a1 14.კ:f6-კ:f6 15.ლ:f6-მფc6 16.მc6=

3...ef 1.e4-e5 2.მf3-f5 3.კc4-ef 4.მ:e5-ლg5 5.კf7+… 5.მf7… 5.d4… 5.კf7+მფe7 6.კ:g8-ე:g8 7.მg4-d5 შავების უპირატესობით. 5.მf7-ლ:g2 6.ეf1-d5! 7.კ:d5-მf6 8.მh8-კd3 9.კc4- მc6 10.c3-მe5 11.d4-0-0-0 12.კe2-მf3 13.კf3-ლf1 = 5.d4-ლ:g2 6.ლh5+g67.კf7+მფd8 8.კ:g6!-ლ:h1+ 9.მფe2-c6 10.მc3-მf6 11.ლh4-კe7 12.კg5-ლ:a1 13.მc4-+ძნელია თეთრებს ურჩიო რამე. 9...d6 10.კg5-მe7 11.მf7+მფd8 12.კ:e7-კ:e7 13.კf5+მფc6 14.მ:h-ლf3+ 15. ლ:f3- ef + 16.მფ:f3-კ:f5 ან 14.კ:c8-ლf3+ 15ლ:f3-e:f 16.მფ~ ე:c8 .

3...d6

1.e4-e5 2.მf3-f5 3.კc4-d6

4.d4-e:d4 (4…f:e 5.მ:e5!) 5.მg5-მh6 6.0-0-f4! 7.კ:f4-ლf6 8.ლh5+g6 9.ლh4-მc6 10.მd2-კb7 11.მdf3-0-0-0 12.მe6-ლh4 13.მ:h4-კ:e6 14.კ:e6-მფb8 15.კg5-კe7 16.კ:h6-კ :h4 17.g3-კf6= 18.a3-d3! 19.c3-ეhe8 20.კd5-მe5 21.კf4-c6 22.კb3-g5 23.კ:e5-ე:e5 24.კc4-ე:c4 25.კ:d3-ე:e7 26.ეae1-ეde8 27.ე:e7-ე:e7 28.f4-g:f 29.ე:f4-კg5 ½-½ Reyna Glez-perez მიმოწერით 1994.

4.d3… 4…მf6!? 4…c6! 4…მc6?! 4.d3-მf6!? 5.კg5-h6 6.კ:f6-ლ:f6 7.c3-მc6 8.b4-კe7 9.მbd2-კe6 10.ლb3-მd8 11.h3-0-0 12.0-0-0?-a5 13.b5-a4 14.კ:e6-მ:e6=+ from a game Kostan’s 4.d3-c6! 5.0-0-f4 6.d4-ლf6 7.d:e-d:e 8.მc3-კg4 ... მd7 და გრძელი როქის იდეით. 4.d3–მc6?! 5.0-0-მf6 6.მg5-d5 7.e:d-მ:d5 8.მe3-მce7 9.ლf3-c6 10.მce4-f:e 11.ლf+მფd8 12.ლe6+მფс7 13.ლ:e5+ლd6 14.ლ:d6+მფ:d6 15.მf7+მფe6 16.მ:h8-e:d3 17.c:d-მფf6 18.b4-კe6 19.ეe1-კg8 20.კb2+მფg5 21.ეe5+მფh6 22.კc1+g5 23.ე:g5# Morphy-Russeau. New Orleans 1849. 5.a3!?-მf6 6.მc6-h6 7.მh4!?-g5 8.მ:f5-კ:f5 9.e:f-მd4 10.მe4-g4 11.h3-ლe7 12.c3-მ:f5 13.h:g-მ:e4 14.d:e-მh4 15.g3-მg6 16.g5-0-0-0 17.ლg4+მფb8 18.g:h +- Ochoa De Echaguen-Barrenechea. Seville 1994.


        თავი IV

1.e4-e5 2.მf3-f5 3.d4- f:e თეთრებს ორი შესაძლო გაგრძელება აქვთ: 4.მg5… და 4.მ:e5…

ლატვიური გამბიტი

4.მg5 …e:d 5.მ:4-მf6 6.ლd4-ლe7...

4.მ:e5-მf6-მf6 5.კe2-d6 6.მg4–მed7 7.კc4-კe7 8.მc3-0-0+- 4.მ:e5-მf6 5.კg5-d6 6.მc3-(6.მc4-კe7 7.კe2-0-0 8.0-0-c6) კe7 7.კ:f6-კ:f6 8.ლh5+g6 9.მ:g6-hg 10.ლ:g6-მფf8 11.კc4+- ან 5...კe7 6.კ:f6-კ:f6 7.ლh5+g6 8.მ:g6-hg 9.ლ:g6-მფ~= 4.მ:e5-მf6 5.მg4-d5 6.მ:f6-ლ:f6 7.ლh5+ლf7 8.ლ:f7-მფ:f7


       თავი V

1.e4-e5 2.მf3-f5 3.მc3 -e:f

ლატვიური გამბიტი

4.მ:e5-მf6 5.კc4-ლe7 6.მg4-c6 7.მf6-gf გაურკვეველი თამაშით. თუ 6.მf7-d5 7.მ:d5-ლ:f7 8.მb6-a:b 9.კ:f7-მფ:f7 და ლაზიერში საკმარისზე მეტი კომპენსაცია აქვთ შავებს. 4.მ:e4-d5 5.მ:e5-ლ:e7 6.ლh5+g6 7.მ:g6-ლ:e4+ 8.კe2-მf6! (5.მg3-კd6 6.კe2-h5 7.h4-მf6 იერიშით) 4…მf6 5.მ:f6-ლ:f6 6.კc4-c6 7.d4-e3 8.მe5-d5 9.კb3-კd6 10.ლh5+g6 11.ლh6-მd7 12.კg5-ლf8 13.მg4-ლ:h6 14.კ:h6…


        თავი VI

1.e4-e5 2.მf3-f5 3.d3-

ლატვიური გამბიტი

ეს არის შავების ფსიქოლოგიური გამარჯვება თეთრები თავს არიდებენ მწვავე გაგრძლებებს, ვინაიდან ეშინიათ თამაშის გართულების. შავებს შეუძლიათ უპასუხონ 3...d6,