ფრანგული ენის ანბანი

ვიკიწიგნებიდან
ასო გამოთქმა მაგალითები
A წარმოითქმება როგორც ქართული le cahier,la table
B წარმოითქმება როგორც ქართული la bas,bonne homme