შინაარსზე გადასვლა

სამშენებლო ევროკოდები

ვიკიწიგნებიდან

ეს წიგნი დევს საინჟინრო მეცნიერებების თაროზე.

სამშენებლო ევროკოდები

[რედაქტირება]

ევროკოდის სტანდარტები იძლევა კონსტრუქციის დაპროექტების ზოგად წესებს მთლიანი კონსტრუქციისა და მისი კომპონენტებისათვის. კონსტრუქციის უჩვეულო ფორმები ან დაპროექტების პირობები არ განიხილება. ასევე არ განიხილება სპეციალური ნაგებობები, როგორიცაა ატომური ელექტრო სადგურები, დიდი კაშხალები და სხვა ოფშორული ნაგებობები, რომელთა სეისმომედეგობაზე გაანგარიშება უნდა აკმაყოფილებდეს დამატებით მოთხოვნებს და უნდა დაექვემდებაროს დამატებით შემოწმებას.


სამშენებლო ევროკოდის პროგრამა შემდეგ სტანდარტებს მოიცავს, რომლებიც თავის მხრივ რამდენიმე ნაწილისგან შედგება:


EN1990 ევროკოდი 0: კონსტრუქციების დაპროექტების საფუძვლები


EN 1991-1-1:2002 ევროკოდი1: ზემოქმედებები კონსტრუქციებზე-ნაწ.1-1:ძირითადი ზემოქმედებები-კუთრი წონა, საკუთარი წონა, შენობებზე მოსული დატვირთვები

EN 1991-1-2:2002 ევროკოდი1:ზემოქმედებები კონსტრუქციებზე-ნაწ.1-2: ძირითადი ზემოქმედებები-ზემოქმედებები კონსტრუქციაზე ხანძრის დროს

EN 1991-1-3:2003 ევროკოდი1: ზემოქმედებები კონსტრუქციებზე-ნაწ.1-3: ძირითადი ზემოქმედებები-თოვლის დატვირთვა

EN 1991-1-4:2005 ევროკოდი1: ზემოქმედებები კონსტრუქციებზე-ნაწ.1-4: ძირითადი ზემოქმედებები-ქარის დატვირთვა

EN 1991-1-5:2003 ევროკოდი1: ზემოქმედებები კონსტრუქციებზე-ნაწ.1-5: ძირითადი ზემოქმედებები-ტემპერატურული დატვირთვა

EN 1991-1-6:2005 ევროკოდი1: ზემოქმედებები კონსტრუქციებზე-ნაწ.1-6: ძირითადი ზემოქმედებები- დატვირთვა მშენებლობის დროს.

EN 1991-1-7:2006 ევროკოდი1: ზემოქმედებები კონსტრუქციებზე-ნაწ.1-7: ძირითადი ზემოქმედებები- შემთხვევითი დატვირთვები.

EN 1991-2:2003 ევროკოდი1: ზემოქმედებები კონსტრუქციებზე-ნაწ.2: ტრანსპორტის მოძრაობით გამოწვეული დატვირთვები ხიდებზე.

EN 1991-3:2006 ევროკოდი 1:ზემოქმედებები კონსტრუქციებზე-ნაწ.3: ამწეებისა და მანქანა-დანადგარების მიერ გამოწვეული დატვირთვები.

EN 1991-4: 2006 ევროკოდი1:ზემოქმედებებიკონსტრუქციებზე-ნაწ.4: სილოსები და რეზერვუარები.


EN 1992-1-1:2004 ევროკოდი 2: რკინაბეტონის კონსტრუქციების დაპროექტება-ნაწ.1-1: ძირითადი წესები და წესები შენობებისათვის.

EN 1992-1-2:2004 ევროკოდი 2: რკინაბეტონის კონსტრუქციების დაპროექტება-ნაწ.1-2: ძირითადი წესები და წესები ხანძარზე დაპროექტებისათვის

EN 1992-2:2005 ევროკოდი 2: რკინაბეტონის კონსტრუქციების დაპროექტება -ნაწ.2: რკინაბეტონის ხიდები-დაპროექტება და დეტალირება

EN 1992-3:2006 ევროკოდი 2: რკინაბეტონის კონსტრუქციების დაპროექტება -ნაწ.3: სითხის შენახვა და შეკავება


EN 1993-1-1:2005 ევროკოდი 3. ფოლადის კონსტრუქციების დაპროექტება- ნაწ.1-1: ძირითადი წესები და წესები შენობებისათვის.

EN 1993-1-2:2005 ევროკოდი 3. ფოლადის კონსტრუქციების დაპროექტება- ნაწ.1-2: ძირითადი წესები და წესები ხანძარზე დაპროექტებისათვის

EN 1993-1-3:2006 ევროკოდი 3. ფოლადის კონსტრუქციების დაპროექტება-ნაწ.1-3: ძირითადი წესები - დამატებითი წესები ცივად ნაჭედი ელემენტებისა და ფურცლებისათვის.

EN 1993-1-4:2006 ევროკოდი 3. ფოლადის კონსტრუქციების დაპროექტება-ნაწ.1-4: ძირითადი წესები- დამატებითი წესები უჟანგავი ფოლადისათვის.

EN 1993-1-5:2006 ევროკოდი 3. ფოლადის კონსტრუქციების დაპროექტება-ნაწ.1-5: ძირითადი წესები- კონსტრუქციული ელემენტების დაფარვა.

EN 1993-1-6:2007 ევროკოდი 3. ფოლადის კონსტრუქციების დაპროექტება-ნაწ.1-6: გარსის კონსტრუქციების სიმტკიცე და მდგრადობა.

EN 1993-1-7:2007 ევროკოდი 3. ფოლადის კონსტრუქციების დაპროექტება-ნაწ.1-7: დაფარული ბრტყელი ელემენტების სიმტკიცე და მდგრადობა მათი სიბრტყიდან გასული დატვირთვის მიმართ.

EN 1993-1-8:2005 ევროკოდი 3. ფოლადის კონსტრუქციების დაპროექტება-ნაწ.1-8: შეერთებების დაპროექტება.

EN 1993-1-8:2005 ევროკოდი 3. ფოლადის კონსტრუქციების დაპროექტება-ნაწ.1-9: დაღლილობა.

EN 1993-1-8:2005 ევროკოდი 3. ფოლადის კონსტრუქციების დაპროექტება-ნაწ.1-10: მასალის სიმკვრივე და მახასიათებლები სისქის მიხედვით.

EN 1993-1-11:2006 ევროკოდი 3. ფოლადის კონსტრუქციების დაპროექტება-ნაწ.1-11: კონსტრუქციების დაპროექტება გაჭიმვის კომპონენტების გათვალისწინებით.

EN 1993-1-12:2007 ევროკოდი 3. ფოლადის კონსტრუქციების დაპროექტება-ნაწ.1-12: ძირითადი წესები – მაღალი სიმტკიცის ფოლადი.

EN 1993-2:2006 ევროკოდი 3. ფოლადის კონსტრუქციების დაპროექტება – ნაწ.2: ფოლადის ხიდები.

EN 1993-3-1:2006 ევროკოდი 3. ფოლადის კონსტრუქციების დაპროექტება – ნაწ.3-1: კოშკები, ანძები და საკვამურები - კოშკები, ანძები

EN 1993-3-2:2006 ევროკოდი 3. ფოლადის კონსტრუქციების დაპროექტება – ნაწ.3-2: კოშკები, ანძები და საკვამურები – საკვამურები.

EN 1993-4-1:2007 ევროკოდი 3. ფოლადის კონსტრუქციების დაპროექტება - ნაწ.4-1: სილოსები.

EN 1993-4-2:2007 ევროკოდი 3. ფოლადის კონსტრუქციების დაპროექტება - ნაწ. 4-2: რეზერვუარები.

EN 1993-4-3:2007 ევროკოდი 3. ფოლადის კონსტრუქციების დაპროექტება – ნაწ.4-3: მილსადენები.

EN 1993-5:2007 ევროკოდი 3. ფოლადის კონსტრუქციების დაპროექტება – ნაწ.5: ხიმინჯები

EN 1993-6:2007 ევროკოდი 3. ფოლადის კონსტრუქციების დაპროექტება – ნაწ.6: ამწეების დამჭერი კონსტრუქციები.


EN 1994-1-1:2004 ევროკოდი4. ფოლადისა და ბეტონის კომბინირებული კონსტრუქციების დაპროექტება- ნაწ.1-1: ძირითადი წესები და წესები შენობებისათვის.

EN 1994-1-2:2005 ევროკოდი4.ფოლადისა და ბეტონის კომბინირებული კონსტრუქციების დაპროექტება-ნაწ.1-2: ძირითადი წესები- კონსტრუქციების ხანძარზე დაპროექტება.

EN 1994-2:2005 ევროკოდი4.ფოლადისა და ბეტონის კომბინირებული კონსტრუქციების დაპროექტება.:ნაწ.2-ძირითადი წესები და წესები ხიდებისათვის.


EN 1997-2:2007 ევროკოდი 5: ხის შენობების დაპროექტება-ნაწ.1-1-ზოგადი-ძირითადი წესები და წესები შენობებისათვის.

EN 1995-1-2:2004 ევროკოდი 5: ხის შენობების დაპროექტება-ნაწ.1-2.-ზოგადი- კონსტრუქციების ხანძარზე დაპროექტება.

EN 1995-2:2004 ევროკოდი 5: ხის შენობების დაპროექტება-ნაწ.2:ხიდები


EN 1996-1-1:2005 ევროკოდი 6: ქვის კონსტრუქციების დაპროექტება-ნაწ.1-1: ძირითადი წესები დაარმატურებული და დაუარმატურებული ქვის კონსტრუქციებისათვის

EN 1996-1-2:2005 ევროკოდი 6: ქვის კონსტრუქციების დაპროექტება-ნაწ.1-2: ძირითადი წესები ხანძარსაწინააღმდეგო დაპროექტებისათვის

EN 1996-2:2006 ევროკოდი 6: ქვის კონსტრუქციების დაპროექტება-ნაწ.2: მოსაზრებები დაპროექტებისათვის, მასალების შერჩევა და ქვის წყობა

EN 1996-3:2006 ევროკოდი 6: ქვის კონსტრუქციების დაპროექტება- ნაწ.3: ქვის დაუარმატურებული წყობის გამარტივებული გაანგარიშების მეთოდი


EN1997-1:2004 ევროკოდი 7: გეოტექნიკური დაპროექტება-ნაწ.1:ზოგადი წესები.

EN1997-2:2007 ევროკოდი 7: გეოტექნიკური დაპროექტება- ნაწ.2:გრუნტის კვლევა და გამოცდა


EN 1998-1:2004 ევროკოდი-8: კონსტრუქციების დაპროექტება სეისმომედეგობაზე - ნაწ.1: ძირითადი წესები, სეისმური ზემოქმედებები და წესები შენობებისათვის.

EN 1998-2:2005 ევროკოდი 8: კონსტრუქციების დაპროექტება სეისმომედეგობაზე– ნაწ.2: ხიდები.

EN 1998-3:2005 ევროკოდი 8: კონსტრუქციების დაპროექტება სეისმომედეგობაზე– ნაწ.3: შენობების მდგომარეობის შეფასება და რეკონსტრუქცია.

EN 1998-4:2006 ევროკოდი 8: კონსტრუქციების დაპროექტება სეისმომედეგობაზე– ნაწ.4: სილოსები, რეზერვუარები და მილსადენები.

EN 1998-5:2004 ევროკოდი 8: კონსტრუქციების დაპროექტება სეისმომედეგობაზე– ნაწ.5: საძირკვლები, საყრდენი ნაგებობები და გეოტექნიკური ასპექტები.

EN 1998-6:2005 ევროკოდი 8: კონსტრუქციების დაპროექტება სეისმომედეგობაზე– ნაწ.6: კოშკები, ანძები და საკვამურები.


EN 1999-1-1:2007 ევროკოდი-9: ალუმინის კონსტრუქციების დაპროექტება –ნაწ.1-1:ძირითადი წესები კონსტრუქციებისათვის.

EN 1999-1-2:2007 ევროკოდი-9: ალუმინის კონსტრუქციების დაპროექტება-ნაწ.1-2; კონსტრუქციების ხანძარზე დაპროექტება.

EN 1999-1-3:2007 ევროკოდი-9: ალუმინის კონსტრუქციების დაპროექტება-ნაწ.1-3:დაღლილობისადმი მგრძნობიარე კონსტრუქციები

EN 1999-1-4:2007 ევროკოდი-9:ალუმინისკონსტრუქციების დაპროექტება-ნაწ.1-4:ცივად ნაჭედი კონსტრუქციული აპკი.

EN 1999-1-5:2007 ევროკოდი-9: ალუმინის კონსტრუქციების დაპროექტება-1-5:გარსის კონსტრუქციები.