ნაგებობების სეისმომედეგობაზე გაანგარიშებისას გრუნტის გათხევადების ეფექტის გათვალისწინება/6

ვიკიწიგნებიდან
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

გამოყენებული ლიტერატურა[რედაქტირება]

 1. Poulos Steve, Gonzalo Castro and John W. Franse. “Liquafaction Evaluation Procedure”. J Geotechnical Engineering. Vol.111,N.6. 1985. pp.772-792.
 2. Seed H.B. and Idriss I.M.”Simplified Procedure for Evaluating Soil Liquafaction Potencial”. J. Soil Mechanics and Foundation Division. Vol.97,NSM9.1971.pp.1243-1273.
 3. Seed H.B. “Soil Liquafaction and Cyclic Mobility Evaluation for Level Ground during Earthquakes”. J. Geotechnical Engineering Division. Vol.105,NGT2,1979.pp.201-255.
 4. Пек Р. Б., Хенсон У.Э. Торнбург Т.Х. «Основание и фундаменты». Госиздат, М. 1958, 336 стр.
 5. Красников Н. «Динамические свойства грунтов и методы их определения», Л. 1970. 238 стр.
 6. ცისკრელი ც. “გამარტივებული წესით გათხევადების პარამეტრების განსაზღვრა მაგისტრალური ნავთობ და გაზსადენის ფუძის ქვეშ”. ნაგებობათა თეორია და სეისმომედეგობა, #3,2002, თბილისი.
 7. Seed H.B., Idriss I.M., Jgnasio Arango. “Evalution of Liquafaction Potential using Field Performance Data” . J. Geotechnical Engineering. Vol.109,N3.1983. pp.458-482.
 8. Seed H.B., K. Tokimatsu, L.F.Harder, Riley M.Chung. “Influence of SPT Procedures in Soil Liquafaction Resistance Evaluations”. J. Geotechnical Engineering. Vol.111.N12.1985.pp.1425-1445.
 9. Seed Raymond B, Seung Rae Lee and Hsing-Lian Jong. “Penetration and Liquafaction Resistances Prior Seismic History Effects”. J. Geotechnical Engineering, vol.114.N6,1988.pp.691-696.
 10. Elton J.D. and Tarik Hady-Hamou. “Liquafaction Potential Map for Charlston South Carolina”. J. Geotechnical Engineering.vol.116,N2,1990.pp.244-265.
 11. Kramer L.Steven, Seed H. Bolton. “Initiation of Soil Liquafaction under Loading Conditions”. J. Geotechnical Engineering.vol.114. N4,1988.pp.412-430.
 12. Rollins M.Kyle, H.Bolton Seed. “Influence of Buildings on Potential Liquafaction Damage”. J. Geotechnical Engineering. Vol.116,N2.1990.pp.165-185.
 13. Хоу Б.К. «Основы инженерного грунтоведения». Иэдательство лит. по строительствую М. 1966. 460 стр.
 14. Aydan Omer, Resat Ulusay and Halil Kumsar. “Liquafaction Phenomenon in the Earthquakes of Turkey, Inkluding Recent Erzincan, Dinar and Adana- Ceyhan Earthquakes”.12WCEE,2000. Auckland, New-Zeeland.N.0709. 7p
 15. Soidemir Cetin. “Reevolution of Liquafaction Criteria in Massachusetts Building Code “. US. National Conference on Earthquake Engineering (7 NCEE), July,2002,Boston. 10p.
 16. Guidlines for the Seismic Design of Oil and Gas Pipelines Systems. Published by ASCE, New-York,1984.
 17. Blazquez R. “Liquafaction Modelling in Engineering Practice.”, 10-th European Conference on Earthquake Engineering. Vienna, Austria, 1994. pp. 501-513.
 18. Leslie T.Youd and David M.Perkins. “Mapping Liquafaction – Induced Ground Failure Potential”, J. Geotechnical Engineering Division.Vol.104. NGT4, April,1978. P.43-46.
 19. Leslie T.Youd and David M.Perkins. “Mapping of Liquafaction Severity Index”, J.Geotechnical Engineering. Vol . 113, N, November,1987. P.1374-1392.
 20. Инженерный анализ последствий Рачинского землетрясения 1991г. в Грузии. Мецниереба. Тбилиси.1996.236 стр.
 21. Seed Bolton H. Landslides During Earthquake due to Soil Liquafaction. J. Soil Mechanics and Foundations Division. vol.94. NO.SM5.Sept.1968. p.p. 1055-1123.
 22. Castro Gonzalo, Poulus Steve J. and Leathers Francis D. Re-Examination of Slide of Lower San Fernando Dam. J. Geotechnical Engineering. vol.111.NO9. Sep.1985. p.p. 1093-1107. 23.ciskreli ciala. miwisqveSa magistraluri milsadenebis seismomedegoba. monografia. Tbilisi,2003.130gv.
 23. Bilge Gokmirza Siyahi and Atilla M.Ansal. Slope Instability During Earthquakes. 10th ECEE,Duma,1995, Belkema, Rotterdam. p.p.515-519.
 24. Kramer I.Steven, See3d H.B. Initiation oof Soil Liquafaction under Loading Conditions. J.”Geotechnical Engineering”,vol.114, N4.1988.pp 412-430.
 25. Eurocode 8: Design of Structures for Earthquake Resistance. Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects. EN 1998-5:2004. October 2003. 44p.
 26. Newmark N. Effects of Earthquakes on Dams and Embankments. Geotechnique, vol.15.NO2,p.p. 139-160.
 27. Case Histories of Post-Liquafaction Remediation. Technical Committee for Earthquake Geotechnical Engineering. TC4 JSSMGE. Published by the Japanese Geotechnical Society, August.2001. 117p.
 28. Reinforced Soil Slopes and Embankments. www.geogrid.com./pdf/slopesman.pdf. 44p.
 29. Geotechnical Design Manual M 46-03, Seismic Design. Chapter 6.December,2006. www.wsdot.wa.gov/fasc/Engineering Publications/Manuals/GDM/Chapter 6.pdf.1530k. 48p.
 30. Recommended Procedures for Implementation. Draft.2005. ladpw.org/ldd/dmg 117 slope.pdf.
 31. ცისკრელი ც., ჩხიკვაძე კ. ბუნებრივი და ხელოვნური ფერდობების სეისმომედეგობა. მონოგრაფია. 2007. http://ka.wikibooks.org/wiki/
 32. William F.Marcuson Ш. Seismic Design and Analysis of Embankment Dams. 4th Civil Engineering Conference in the Asian Region (CECAR)