შინაარსზე გადასვლა

ლათინური ენა/გაკვეთილი 8/სიტყვები

ვიკიწიგნებიდან

ლათინური

ქართული

1

vinco, vincere, vici, victum

დაპყრობა, გამარჯვება

2

traho, trahere, traxi, tractum

თრევა, ქაჩვა, წართმევა, დანაწილება

3

scribo, scribere, scripsi, scriptum

წერა

4

gero, gerere, gessi, gestum

ტარება, თრევა, გრძნობა, წარმოსახვა, მოტანა, ხელმძღვანელობა, დროს გატარება

5

duco, ducere, duxi, ductum

წაყვანა, წაძღოლა, გაცილება

6

doceo, docere, docui, doctum

სწავლება

7

disco, discere, didici

სწავლა

8

demonstro, demonstrare, demonstravi, demonastratum

ჩვენება, მითითება, ახსნა, დამტკიცება

9

ago, agere, egi, actum

წაყვანა, ამოქმედება, ნადირობა, სროლა, შეწუხება

10

tamen

თუმცა, მაინც, ბოლოს და ბოლოს

11

numquam

არასოდეს

12

ex

-გან, გამო

13

ad

to, up to, ახლოს, სკენ

14

dum

სანამ, იმ დროს

15

victoria

გამარჯვება

16

soror, sororis

და

17

scroptor, scriptoris

მწერალი, ავტორი

18

ratio, rationis

თვლა, ანგარიში, სია, ჯამი

19

laus, laudis

ქება, დიდება