შინაარსზე გადასვლა

ლათინური ენა/გაკვეთილი 1/სიტყვები

ვიკიწიგნებიდან

ლათინური

ქართული

1

me

მე, ჩემით

2

quid

რა

3

nihil

არაფერი

4

non

არა

5

si

თუ

6

amo, amare, amavi, amatum

სიყვარული, მოწონება

7

salveo, salvere

კარგად ყოფნა

8

salve, salvete

გამარჯობა (მისალმება)

9

voco, vocare, vocavi, vocatum

ძახილი, მოწოდება, გამოძახება

10

video, videre, vidi, visum

ხედვა, აღთქმა, განხილვა

11

valeo, valere, valui, valiturum

ძლიერი ყოფნა,

12

terreo, terrere, terrui, territum

შეშინება

13

servo, servare, servavi, servatum

დაცვა, თვალთვალი, დაკვირვება, ყურადღებით ყოფნა, ყოფნა სადმე

14

saepe

ხშირად

15

moneo, monere, monui, monitum

შეხსენება, ყურადღების მიქცევა, დარწმუნება, შეგულიანება, დასჯა, წინასწარ თქმა

16

laudo, laudare, laudavi, laudatum

ქება, დიდება, ჩათვა, რეკომენდირება

17

festino, festinare, festinavi, festinatum

სიჩქარე

18

erro, errare, erravi, erratum

შეცდენა, შეცდომა

19

do, dare, dedi, datum

მიცემა, შეთავაზება

20

debeo, debere, debui, debetium

უნდა, ვალდებულების აღმნიშვნელი

21

conservo, conservare, conservavi, conservatum

შენახვა, დაცვა

22

cogito, cogitare, cogitavi, cogitatum

ფიქრი