შინაარსზე გადასვლა

დახმარება:ცხრილის შექმნა

ვიკიწიგნებიდან

ინფორმაციის ასახვისათვის ცხრილები მეტად მოხერხებული საშუალებაა, მაგრამ მის გამოყენებას მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი, თუ სვეტებსა და სტრიქონებში განთავსებულ ინფორმაციას ერთმანეთთან რაიმე აზრობრივი კავშირი აქვს. მეორე მხრივ, ცხრილის შექმნა უფრო რთულია, ვიდრე ჩვეულებრივი ტექსტისა, ამიტომ კარგად უნდა გაიაზროთ ცხრილის გაკეთების აუცილებლობა - იქნებ თქვენი მიზნებისთვის ნუსხებიც საკმარისი აღმოჩნდეს.

მარტივი ცხრილი

[რედაქტირება]

ვიკი-სტილის ნებისმიერი ცხრილი იწყება ფიგურული ფრჩხილით {, რომელსაც მოსდევს ვერტიკალური ხაზი | და მთავრდება ვერტიკალური ხაზით | და შესაბამისად, ფიგურული ფრჩხილით }. სტრიქონის ყოველი უჯრედი იწყება ვერტიკალური ხაზით |, რის შემდეგაც იწერება უჯრედის შინაარსი.

ერთსტრიქონიანი ცხრილი:

{| |უჯრედი 1 |უჯრედი 2 |უჯრედი 3 |}

ვიკიპედიაში ეს ამგვარად გამოიყურება:

უჯრედი 1 უჯრედი 2 უჯრედი 3

მეორე სტრიქონის შემოსაღებად ვერტიკალური ხაზის შემდეგ იწერება დეფისი "-". ამგვარად შესაძლებელია ნებისმიერი რაოდენობის სტრიქონების დამატება.

ორსტრიქონიანი ცხრილი:

{| |უჯრედი 1*1 |უჯრედი 2*1 |უჯრედი 3*1 |- |უჯრედი 1*2 |უჯრედი 2*2 |უჯრედი 3*2 |}

ვიკიპედიაში ეს ამგვარად გამოიყურება:

უჯრედი 1*1 უჯრედი 2*1 უჯრედი 3*1
უჯრედი 1*2 უჯრედი 2*2 უჯრედი 3*2

სამსტრიქონიანი ცხრილი: {| |უჯრედი 1*1 |უჯრედი 2*1 |უჯრედი 3*1 |- |უჯრედი 1*2 |უჯრედი 2*2 |უჯრედი 3*2 |- |უჯრედი 1*3 |უჯრედი 2*3 |უჯრედი 3*3 |}

ვიკიპედიაში ეს ამგვარად გამოიყურება:

უჯრედი 1*1 უჯრედი 2*1 უჯრედი 3*1
უჯრედი 1*2 უჯრედი 2*2 უჯრედი 3*2
უჯრედი 1*3 უჯრედი 2*3 უჯრედი 3*3

და ა.შ..


ცხრილის ჩარჩოები

[რედაქტირება]

ჩარჩოს პარამეტრები აღიწერება პირველივე სტრიქონში, {| სიმბოლოების შემდეგ. არ დაგავიწყდეთ ამ სიმბოლოების შემდეგ ინტერვალის დატოვება (ერთი ცარიელი უჯრა). ჩარჩოს დაყენება ხდება border=n ატრიბუტის გამოყენებით, სადაც "n" - ჩარჩოს სისქეა.

ცხრილისთვის ჩარჩოს შემოვლება:

{| border=1 |უჯრედი 1*1 |უჯრედი 2*1 |უჯრედი 3*1 |- |უჯრედი 1*2 |უჯრედი 2*2 |უჯრედი 3*2 |- |უჯრედი 1*3 |უჯრედი 2*3 |უჯრედი 3*3 |}

ვიკიპედიაში ეს ამგვარად გამოიყურება:

უჯრედი 1*1 უჯრედი 2*1 უჯრედი 3*1
უჯრედი 1*2 უჯრედი 2*2 უჯრედი 3*2
უჯრედი 1*3 უჯრედი 2*3 უჯრედი 3*3

სათაურები

[რედაქტირება]

იმისათვის, რომ სვეტებისა და სტრიქონების სათაურები მუქად გამოჩნდეს, ვერტიკალური ხაზების ნაცვლად ჩასვით ძახილის ნიშნები.

მაგალითი:

{| border=1 !1-ლი სვეტი !მე-2 სვეტი !მე-3 სვეტი |- !1-ლი სტრიქონი |უჯრედი 2*1 |უჯრედი 3*1 |- !მე-2 სტრიქონი |უჯრედი 2*2 |უჯრედი 3*2 |- !მე-3 სტრიქონი |უჯრედი 2*3 |უჯრედი 3*3 |}

ვიკიპედიაში ეს ამგვარად გამოიყურება:

1-ლი სვეტი მე-2 სვეტი მე-3 სვეტი
1-ლი სტრიქონი უჯრედი 2*1 უჯრედი 3*1
მე-2 სტრიქონი უჯრედი 2*2 უჯრედი 3*2
მე-3 სტრიქონი უჯრედი 2*3 უჯრედი 3*3

ერთ სტრიქონად ჩაწერა

[რედაქტირება]

იმისათვის, რომ ცხრილში ჩაწერილი ინფორმაცია ადვილად იკითხებოდეს, შეიძლება სტრიქონები ერთ რიგში ჩაიწეროს (თუ რა თქმა უნდა ისინი ძალიან გრძელები არა არიან) ვერტიკალური ხაზებით გაყოფილი.

მაგალითი:

{| border=1 !1-ლი სვეტი||მე-2 სვეტი||მე-3 სვეტი |- |უჯრედი 1*1||უჯრედი 2*1||უჯრედი 3*1 |- |უჯრედი 1*2||უჯრედი 2*2||უჯრედი 3*2 |- |უჯრედი 1*3||უჯრედი 2*3||უჯრედი 3*3 |}

ვიკიპედიაში ეს ამგვარად გამოიყურება:

1-ლი სვეტი მე-2 სვეტი მე-3 სვეტი
უჯრედი 1*1 უჯრედი 2*1 უჯრედი 3*1
უჯრედი 1*2 უჯრედი 2*2 უჯრედი 3*2
უჯრედი 1*3 უჯრედი 2*3 უჯრედი 3*3

უჯრედების გაერთიანება

[რედაქტირება]

ვიკი-სტილში შეიძლება მეზობელი უჯრედების გაერთიანება როგორც ვერტიკალურად, ასევე ჰორიზონტალურად, ისე რომ არ დაირღვეს ცხრილის სტრუქტურა. ვერტიკალური გაერთიანებისათვის გამოიყენება ატრიბუტი rowspan=n, სადაც "n" არის იმ უჯრედების რიცხვი, რამდენზეც უნდა გაიჭიმოს მოცემული უჯრედი. ეს ატრიბუტი იწერება ”გასაჭიმი” უჯრედის წინ.

ორი უჯრედის ვერტიკალური გაერთიანება:

{| border=1 |უჯრედი 1 |rowspan=2 |უჯრედი 2 |უჯრედი 3 |- |უჯრედი 4 |უჯრედი 5 |}

ეს ამგვარად გამოიყურება:

უჯრედი 1 უჯრედი 2 უჯრედი 3
უჯრედი 4 უჯრედი 5

ჰორიზონტალური გაერთიანებისათვის გამოიყენება ატრიბუტი colspan=n.

მაგალითი:

{| border=1 |უჯრედი 1 |colspan=2 |უჯრედი 2 |- |უჯრედი 3 |უჯრედი 4 |უჯრედი 5 |}

ეს ამგვარად გამოიყურება:

უჯრედი 1 უჯრედი 2
უჯრედი 3 უჯრედი 4 უჯრედი 5

ცხრილის გაფერადება

[რედაქტირება]

ცხრილში მოთავსებული ტექსტი შეიძლება გაფერადდეს, ამისათვის გამოიყენება იგივე ატრიბუტები, რაც აქვს HTML ენას:

  • ერთი სიტყვისთვის - <font color="#ABCDEF">სიტყვა</font>;
  • ტექსტის ფრაგმენტისთვის - <div style="color:#ABCDEF">ტექსტის ფრაგმენტი</div>,

სადაც "ABCDEF" - არის ფერის კოდი ამ პალიტრიდან.

მაგალითი:

{| border=1 |უჯრედი 1*1 |აქ ფერადია მხოლოდ <font color="#FF00FF">ერთი</font> სიტყვა. |უჯრედი 3*1 |- |უჯრედი 1*2 |უჯრედი 2*2 |<div style="color:#33CC66">აქ კი ფერით გამოყოფილია მთელი აბზაცი.</div> |- |უჯრედი 1*3 |უჯრედი 2*3 |უჯრედი 3*3 |}

ვიკიპედიაში ამას შემდეგი სახე აქვს:

უჯრედი 1*1 აქ ფერადია მხოლოდ ერთი სიტყვა. უჯრედი 3*1
უჯრედი 1*2 უჯრედი 2*2
აქ კი ფერით გამოყოფილია მთელი აბზაცი.
უჯრედი 1*3 უჯრედი 2*3 უჯრედი 3*3

უჯრედის ფონის გაფერადება ხდება ატრიბუტით "bgcolor=#ABCDEF", სადაც "ABCDEF" არის ფერის კოდი იმავე პალიტრიდან.

ერთი უჯრედის გაფერადება:

{| border=1 |უჯრედი 1*1 |bgcolor=#FFCC00|უჯრედი 2*1 |უჯრედი 3*1 |- |უჯრედი 1*2 |უჯრედი 2*2 |უჯრედი 3*2 |- |bgcolor=#CCFF00|უჯრედი 1*3 |უჯრედი 2*3 |უჯრედი 3*3 |}

ვიკიპედიაში ამას შემდეგი სახე აქვს:

უჯრედი 1*1 უჯრედი 2*1 უჯრედი 3*1
უჯრედი 1*2 უჯრედი 2*2 უჯრედი 3*2
უჯრედი 1*3 უჯრედი 2*3 უჯრედი 3*3

მთელი ცხრილისთვის ფონის მისაცემად, ატრიბუტი "bgcolor=#ABCDEF" უნდა ჩაიწეროს პირველივე სტრიქონში ჩარჩოს ატრიბუტის შემდეგ:

{| border=1 bgcolor=#66FFFF |უჯრედი 1*1 |უჯრედი 2*1 |უჯრედი 3*1 |- |უჯრედი 1*2 |უჯრედი 2*2 |უჯრედი 3*2 |- |უჯრედი 1*3 |უჯრედი 2*3 |უჯრედი 3*3 |}

ვიკიპედიაში ამას შემდეგი სახე აქვს:

უჯრედი 1*1 უჯრედი 2*1 უჯრედი 3*1
უჯრედი 1*2 უჯრედი 2*2 უჯრედი 3*2
უჯრედი 1*3 უჯრედი 2*3 უჯრედი 3*3

ცხრილის სათაური

[რედაქტირება]

იმისათვის, რომ ცხრილის სათაური განთავსდეს ცენტრში, ვერტიკალური ხაზის შემდეგ დასვით ნიშანი "+".

მაგალითად:

{| border=1 |+ ცხრილის სათაური ცხრილის სათაური ცხრილის სათაური |უჯრედი 1 |უჯრედი 2 |- |უჯრედი 3 |უჯრედი 4 |}

ვიკიპედიაში ამას შემდეგი სახე აქვს:

ცხრილის სათაური ცხრილის სათაური ცხრილის სათაური
უჯრედი 1 უჯრედი 2
უჯრედი 3 უჯრედი 4

ცხრილის სიგრძე

[რედაქტირება]

იმ შემთხვევაში, თუ რამდენიმე ცხრილი ერთმანეთს მიჰყვება, სასურველია, რომ მათ ერთნაირი სიგრძე ჰქონდეთ, მიუხედავად იმისა თუ რა შინაარსს შეიცავენ ისინი. ცხრილის სიგრძის ფიქსაციისათვის გამოიყენება ატრიბუტი width.

მაგალითი:

{| border=1 width=75% |+ცხრილი 1 |უჯრედი 1*1 - ტექსტი - ტექსტი - ტექსტი - ტექსტი - ტექსტი - ტექსტი |უჯრედი 1*2 |- |უჯრედი 1*3 |უჯრედი 1*4 |} {| border=1 width=75% |+ცხრილი 2 |უჯრედი 2*1 |უჯრედი 2*2 |- |უჯრედი 2*3 |უჯრედი 2*4 |}

ვიკიპედიაში ამას შემდეგი სახე აქვს:

ცხრილი 1
უჯრედი 1*1 - ტექსტი - ტექსტი - ტექსტი - ტექსტი - ტექსტი - ტექსტი უჯრედი 1*2
უჯრედი 1*3 უჯრედი 1*4
ცხრილი 2
უჯრედი 2*1 უჯრედი 2*2
უჯრედი 2*3 უჯრედი 2*4