დახმარება:ახალი გვერდის დაწყება

ვიკიწიგნებიდან
Jump to navigation Jump to search
Wikibooks structure.svg

ვიკიწიგნები არის სასწავლო მასალების ღია კოლექცია. თვენ მონაწილეობთ ინფორმაციის თავისუფალი კოლექციის შექმნაში. ვიკიწიგნების მთელი მასალა GNU Free Documentation License ექვემდებარება. საავტორო უფლებებით დაცული მასალა, ავტორის ნებართვის გარეშე არ შემოიტანოთ.

ახალი გვერდის ან წიგნის შექმნა[რედაქტირება]

წიგნების, თავების და გვერდების შექმნა და რედაქტირება ყველას შეუძლია. შესაძლებელია თავების გადაადგილება, დამატება და წაშლა. Books should conform to the definition of What Wikibooks is about. Some materials that belong elsewhere:

Please check all bookshelves to see if your work could be part of an existing book, before starting a new one. Perhaps it is better to add the text to a related page (especially if the text is not very long); that page can always be split later, after it has grown.

შესავალი

ცივილიზაციის ფუნდამენტურ სახეს განსაზღვრავს: წარმოების ზრდა, ინფორმაციის დაგროვება და გამოყენება ადამიანის მოღვაწეობის ყველა სფეროში. ადამიანის მთელი ცხოვრება დაკავშირებულია ინფორმაციის მიღების, დაგროვების და დამუშავების პროცესთან. ადამიანი რასაც არ უნდა აკეთებდეს: კითხულობდეს წიგნს, უყურებდეს ტელევიზორს, საუბრობდეს - ის ყოველთვის უწყვეტად ღებულობს და გადაამუშავებს ინფორმაციას.

  	გასული საუკუნის ბოლო და ახალი ათწლეულის დასაწყისი წარმოადგენს - ავტომობილების, ელექტროობის, ავიაციის ატომური ენერგიის, კოსმონავტიკის, ელექტრული ტექნიკის ეპოქას - რისთვისაც დამახასიათებელია მეცნიერების, ტექნიკის და ტექნოლოგიის განუხრელი სწრაფი განვითარება. პირველი ბეჭდური ტექნოლოგიების შექმნა დაკავშირებულია მე-15-ე საუკუნის შუა წლებთან., ხოლო რადიოს გამოგონება 1895 წელთან, მათ შორის სხვაობა 440 წელია, რადიოს გამოგონებასა და ტელევიზიის გამოგონებას შორის სხვაობა 30 წელია. დროში სხვაობა ტრანზისტორსა და ინტეგრალურ სქემას შორის წარმოადგენს 5 წელს.
  	სამეცნიერო ინფორმაციის დაგროვების სფეროში მე-18-ე საუკუნიდან დაგროვილი ცოდნის მოცულობა ორმაგდება თითქმის 10-15 წელიწადში ერთხელ, ამიტომ კაცობრიობის ყველაზე უმთავრეს პრობლემას წარმოადგენს. ინფორმაციული ნაკადების ზვავისებური განვითარება ადამიანის საქმიანობის ყველა სფეროში.

XX საუკუნეში კომპიუტერის შექმნამ საგრძნობლად შეამცირა ინფორმაციის დამუშავების ხანგრძლივობა, მაგრამ საწარმოო დარგების სწრაფმა დიფერეციაციამ აუცილებელი გახადა შექმნილიყო ინფორმაციის დამუშავების სხვადასხვა დარგები და ორგანიზაციული ფორმები. შესაბამისად, ადრე თუ, ინფორმატიკის სპეციალისტში ასოცირდებოდა ადმიანი რომელსაც შეეძლო , როგორც ტექნიკური მომსახურება ასევე პროგრამული პროდუქტის შექმნა ახალა IT სპეციალისტებიIT -სტრატეგია


ბევრი ორგანიზაცია ინფორმატიზაციისათვის აბანდებს დიდ რესურსებს ამასთან ეს ორგანიზაციები უფრო და უფრო მეტად დამოკიდებული ხდებიან თავიაანთ ინფორმაციულ სისტემებზე რომელიც ყოველთვის პრობლემურია მათთვის. ის რომ აუცილებელია ინფორმაციული ტექნოლოგიების (ი.ტ.) განვითარების სტრატეგიის შემუშავება ამაზე მეტყველებს, ინფორმატიზაციის მიმართულებით, საწარმოს წინაშე მდგომი პრობლემები: 1. საწარმოს ახლანდელი ინფორმატიზაციით არ არიან კმაყოფილი მომხმარებლები (აბონენტები, სხვადასხვა სამსახურის თანამშრომლები და მენეჯერები); 2. ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფის პრაქტიკულად არ არსებობა, ი.ტ.-ს უკუგება, თანამედროვე მოთხოვნებთან მიმართებაში, საგრძნობლად დაბალია; 3. გაუგებარია, როგორი მიმართულებით უნდა განვითარდეს ინფორმაციული სისტემები, როგორი პროექტები შეირჩეს, ღირს თუ არა დაინერგოს ახალი ტექნოლოგიები.

ბოლო პერიოდში ხშირია საუბარი ი.ტ. –სტრატეგიაზე, როგორც ორგანიზაციისათვის მნიშვნელოვან რესურსზე. თუ ორგანიზაცია ი.ტ.-ს განვითარების მიმართულებად აირჩევს აპარატული - პროგრამული საშუალებების და IT კადრების რიცხოვნობის მატებით ამ შემთხვევაშიც ვერ მიაღწევს სასურველ შედეგს თუ მას არ გააჩნია IT-სტრატეგია, რომელიც სწორად იქნება შემუშავებული და განხორციელებული. ამისათვის კი საჭიროა საწარმოს გააჩნდეს კარგი ი.ტ.-ს მენეჯმენტი. თანამედროვე მენჯმენტის თვალსაზრისით სტრატეგიაში იგულისხმება. მართვის გეგმა რომელიც განამტკიცებს საწარმოს პოზიციებს, დააკმაყოფილებს მისი კლიენტების მოთხოვნებს და მიაღწევს საქმიანობის გარკვეული შედეგებს. უფრო სწორად საწარმოს სტრატეგია ეს არის გეგმა თუ როგორ გადავიყვანოთ საწარმო არსებული მდგომარეობიდან სასურველ მდგომარეობაში. IT სტრატეგიის მენეჯმენტში იგულისხმება შემდეგი: 1. მისიის განსაზღვრა (IT-ს სამსახური რას აპირებს გააკეთოს და რას უნდა მიაღწიოს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში); 2. მიზნების განსაზღვრა; 3. სტრატეგიის შემუშავება; 4. სტრატეგიული გეგმის დანერგვა და განხორციელება; 5. შესრულებული სამუშაოს შეფასება;

ი.ტ. – სტრატეგია მოიცავს:

1. საინფორმაციო სისტემები: გამოყენებითი პროგრამები (ბუღალტრული აღრიცხვა, საკანცელარიო სამუშაოების ავტომატიზაცია, არქივის, საწყობი აღრიცხვა და აშ.), პროგრამული უზრუნველყოფა (მონაცემთა ბაზა, ბილინგი, ენერგოგასაღებისა და ტექნიკური სამსახურის პროგრამული უზრუნველყოფა) 2. ი.ტ.-ს ინფრასტრუქტურა: კომპიუტერები, ტელეკომუნიკაციები, სისტემური პროგრამული უზრუნველყოფა; 3. ი.ტ.-ს სამსახურები: ი.ტ.-ს სამსახურების მიზანი და ამოცანები, ორგანიზაციული სტრუქტურა, პერსონალის მართვის მეთოდები და აშ

გარდა ამისა უნდა გავითვალისწინოთ ისიც რომ ი.ტ.-სტრატეგია წარმოადგენს საწარმოს კორპორატიული სტრატეგიის ნაწილს, ამიტომ ი.ტ.-სტრატეგიას და ბიზნეს - სტრატეგიას გადაკვეთის წერტილები გააჩნია.

ი.ტ.-ს სტრატეგიის განხორციელების დაგეგმვა

ი.ტ. -ს განვითარებისათვის საჭირო სამუშაოების გეგმა მოიცავს: 1. მიმდინარე მდგომარეობის ანალიზი და საწარმოს ინფორმაციული უზრუნველყოფის განვითარების პერსპექტივა; 1. ინფორმაციული სისტემის მდგომარეობა: მიზნები და ამოცანები, არსებული ტექნიკური და პროგრამული საშუალებები, ქსელები, გაწეული საინფორმაციო მომსახურებები, ორგანიზაციული სტრუქტურა, პერსონალი; 2. გარე რესურსების მდგომარეობა: IT მომსახურების მომხმარებლები, მომსახურების მომწოდებლები (პროგრაული უზრუნველყოფის, ტექნიკის და აშ); 3. მენეჯერების და ი.ტ. –ს სამსახურების გეგმები და წინადადებები;

2. ინფორმაციული უზრუნველყოფისათვის საჭირო დეტალების შემუშავება. (მომხმარებლებისადმი გაწეული ინფორმაციული მომსახურება, გამოყენებული პროგრამათა პაკეტები, ტექნიკური და პროგრამული საშუალებები, ქსელები, საინფორმაციო სამსახურების ორგანიზაციული სტრუქტურა)

3. ი.ტ. სამსახურის სასურველ მდგომარეობაზე გადასვლა:

1. არსებული და სასურველ მდგომარეობას შორის ანალიზი; 2. ინფორმაციული უზრუნველყოფის განვითარების საერთო სტრატეგიის შემუშავება; 3. ინფორმაციული მომსახურების განვითარება; 4. გამოყენებაში არსებული ტექნიკური საშუალებების გადაიარაღება, ქსელების განვითარება; 5. გამოყენებაში მყოფი პროგრამული საშუალებების ძირეული შეცვლა, კომპანიის ძირითადი ბაზის ხელახალი შემუშავება 6. საინფორმაციო სისტემისათვის საჭირო და სასურველი პროექტების შერჩევა; 7. საინფორმაციო სისტემის განვითარების სტრატეგიის რეალიზაციის გეგმის შემუშავება და განხორციელება.

4. IT-ს ფუნქციონირების პირობებში მის ეკონომიკური და სოციალური ეფექტის განსაზღვრა. როგორც ზემოთ განვიხილეთ IT-სტრატეგია თითქმის ყველაფერს მოიცავს რაც დაკავშირებულია საწარმოს საინფორმაციო სისტემის განვითარებასთან. ზემოთ ჩამოთვლილი პრობლემებიდან უმეტესობა მეტ ნაკლებად მოგვარებადია, მაგრამ მათგან გვინდა გამოვარჩიოთ ინფორმაციული და პროგრამული უზრუნველყოფის მთავარი დეტალი ეს არის კომპანიის მონაცემთა ბაზა, რომელიც უნდა მოიცავდეს ყველა სამსახურის შესახებ ინფორმაციას. ჩვენი თვალსაზრისით ამის მიღწევა შესაძლებელი იქნება თუ ამოცანის დასმას სწორად განვახორციელებთ. არსებული მონაცემთა ბაზა ორიენტირებულია ძირითადად ბილინგზე. მის სტრუქტურაში გამოყენებულია ის რეკვიზიტები რაც ბილინგს სჭირდება და ეს არ იძლევა საშუალებას მონაცემთა ბაზამ მომსახურება გაუწიოს კომპანიის სხვა სამსახურებს უპირველესად კი ანალიზის სამსახურს. ანალიტიკისათვის, გარდა ბილინგის ინფორმაციისა, საჭიროა ტექნიკური, სამართლებრივი, ფინანსური და სხვა ინფორმაცია. ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე მიგვაჩნია: 1. სპეციალისტთა ფართო წრის მიერ შესწავლილი იქნას დღევანდელი მოთხოვნების გათვალისწინებით არსებული მონაცემთა ბაზის უარყოფითი და დადებითი მხარეები; 2. სპეციალისტთა ფართო წრის მიერ დამუშავებული იქნას ახალი მონაცემთა ბაზაზე გადასვლის პროექტი; 3. შესწავლილი იქნას კომპანიის სტრუქტურული ქვედანაყოფების მოთხოვნები წაყენებული ახალ მონაცემთა ბაზასთან; 4. მოხდეს საწარმოს სტრუქტურის ოპტიმიზაცია ანუ მონაცემთა რეგისტრაციის წყაროები დალაგდეს შესაბამისი იერარქიულ დონეებზე და მოვიდეს იგი შესაბამისობაში მონაცემთა ბაზასთან; 5. აგებული იქნას საწარმოს საინფორმაციო სისტემის ინფორმაციულ – ლოგიკური (ინფოლოგიური) მოდელი; 6. ბილინგისათვის მოხდეს ინფორმაციის დამუშავების ახალი ტექნოლოგიური მოდელის შექმნა, რომელიც მოქნილი იქნება და ნებისმიერი ტექნოლოგიის პირობებში იმუშავებს;

ბიზნეს პროცესების აღწერა IT –ში

საწარმოს ბიზნეს–პროცესების პარალელურად საჭიროა გაანალიზებული იქნას IT –ს ბიზნეს პროცესები, რადგან საწარმოს ბიზნეს სტრატეგიასა IT იტ–სტრატეგიას გარკვეულწილად გადაკვეთის წერტილები გააჩნია.

თანამედროვე საწარმოსათვის ბიზნეს–პროცესების მართვაში ერთ–ერთი განმსაზღვრელი IT პროცესების სწორი დაგეგმვაა. ამასთან ეს პროცესები უკეთესია კონტროლირებადი და ოპტიმიზირებული უნდა იყოს. IT კომპანიის ურთიერთობა საწარმოსთან შესაძლებელია იყოს ორი ტიპის: ა)პროცესული მიდგომით – IT პროცესების განაწილება უშუალოდ

          საწარმოში სხვადასხვა მიზნების მიღწევისათვის

ბ) სერვისულ–ორიენტირებული მიდგომით–როცა სხვადასხვა IT

          მომსახურების მიწოდება ხდება გარკვეულ საფასურად;

IT პროცესების მართვის სწორი რეალიზაცია საშუალებას იძლევა მისი IT მუშაობა გახადოს კონტროლირებადი, გამჭვირვალე, მართვადი, გაზომვადი და ა შ.

IT ბიზნეს–პროცესების გაუმჯობესების ღონისძიებები მოიცავს:

1. IT პროცესების აუდიტი; 2. IT სერვისების მართვა; 3. IT სამსახურის მუშაობის მართვა;

1. IT პროცესების აუდიტი საშუალებას იძლევა გაკეთდეს ანალიზი არსებული პროცესების შესახებ და გაირკვეს კომპანიის მზაობა IT პროცესების განხირციელებასთან მიმართებაში. აუდიტის შედეგები გამოიყენება IT ბიზნეს–პროცესების მართვის მეთოდების დაგეგმვასთან კავშირში და ამასთან მის განხორციელებისათვის ჩასატარებელი სამუშაოებისათვის; 2. მოწესრიგებული სერვისზე ორიენტირებული ურთიერთობა საწარმოსა და IT შორის, საშუალებას იძლევა ამაღლდეს საწარმოში ბიზნეს–პროცესების ეფექტურობა, წინასწარ შეთანხმებული მაღალხარისხიანი IT მომსახურების ხარჯზე. 3. IT სამსახურის მუშაობის მართვა ერთ–ერთი ძირითადი კომპონენტია და სწორედ მასზეა დამოკიდებული “აუტსორსინგის” მენეჯმენტის წარმატებული განხორციელება.


განვიხილოთ თოთოეული პუნქტი ცალკ–ცალკე

პრობლემების და მომსახურების აღწერა ხორციელდებოდა სპეციალურ ჟურნალში (“გამოძახების ჟურნალი”). დაკვირვების საფუძველზე გამოიკვეთა ორი ძირითადი სახის პრობლემა: 1. პრობლემა რომელიც მოითხოვდა ოპერატიულ გადაწყვეტას; 2. გრძელვადიანი პრობლემები;

ოპერატიულად გადაწყვეტადი პრობლემებში შედის: 1. ტექნიკური პრობლემები; 2. პროგრამული უზრუნველყოფის პრობლემები; 3. კორპორატიულ ქსელში წარმოშობილი პრობლემები; 4. კომპლექსური პრობლემები;

ოპერატიულად გადაწყვეტადი პრობლემების აღმოფხვრის პრინციპიალური ბლოკ–სქემები მოცემულია ქვემოთ (იხ.ნახ #1,2,3,4)


IT სამსახურის მართვა

IT სამსახურის სამუშაოს ორგანიზაციული ფორმები

IT სამსახურის სამუშაოს ორგანიზაციული ფორმებია:

1. სერვისზე ორიენტირებული სამუშაოს ორგანიზაცია; 2. ინციდენტების, პრობლემების, შეცდომის, კონფიგურაციის მართვის ორგანიზაცია;

გავიხილოთ თითოეული ცალკ–ცალკე

1. სერვისზე ორიენტირებული სამუშაოს ორგანიზაცია

როცა წარმოიქმნება საკითხი IT-სა და საწარმოს შორის სერვისული ურთიერთობის შესახებ უნდა ჩამოყალიბდეს მოთხოვნები: თუ რა მომსახურება უნდა მიიღოს საწარმომ IT–სგან, როგორ განისაზღვროს და გაიზომოს მოსახურების ხარისხი და რაც მთავარია ზუსტად უნდა განისაზღვროს მომხმარებლების მომსახურების წესები. რა დადებითი მხარე გააჩნია სერვისსზე ორიენტირებულ სამუშაოს ორგანიზაციას IT–სთვის?

ა) მომხმარებელთან ურთიერთობების ფორმალიზაცია; ბ) პრიორიტეტების ბიზნესზე–ორიენტირებული სისტემა; გ) მომსახურების მიწოდების გარკვეული სქემა; დ) მომსახურების ხარისხის შეფასების შესაძლებლობა;

ახლა განვიხილოთ თუ რა დადებითი მხარე გააჩნია სერვისსზე ორიენტირებულ სამუშაოს ორგანიზაციას საწარმოსთვის? ა) IT – სთან ურთიერთობების ფორმალიზაცია; ბ) მომსახურების ხარისხის შეფასების კრიტერიუმების ჩამოყალიბება;

2. ინციდენტების, პრობლემების, შეცდომის, კონფიგურაციის მართვის ორგანიზაცია;

საწარმოებში IT–ის როლის ზრდა იწვევს მოთხოვნილებას საწარმოებისთვის მომსახურების შესაბამისი დონის მიღწევაზე. საწარმოს IT მომხმარებლებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა მუშაობდნენ ნებისმიერ დროს და თუ წარმოიქმნება პრობლემები უნდა გადაწყდეს რაც შეიძლება სწრაფად. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ინციდენტების, პრობლემების, შეცდომის, კონფიგურაციის მართვის პროცესების რეალიზაცია.

ინციდენტი– არის ნებისმიერი მოვლენა, რომელიც არ შედის IT – ს სტანდარტულ სერვისში და რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს ან გამოიწვევს მომსახურების შეწყვეტას და მისი ხარისხის გაუარესებას. მაგალითად: 1. მომხმარებელი ვერ იღებს ელექტრონულ ფოსტას; 2. მომხმარებელი გრძნობს რომ ბიზნეს–პროგრამა შენელებულად მუშაობს;

პრობლემა – ერთი ან რამოდენიმე ინციდენტის გაურკვეველი მიზეზი. ერთმა პრობლემამ შეიძლება წარმოშოს რამოდენიმე ინციდენტი.

შეცდომა – ეს არის ინციდენტი ან პრობლემა, რომლოსთვისაც გამოვლენილია მიზეზი და შემუშავებულია მისი აღმოფხვრის გზები. შეცდომა შეიძლება გამოვლინდეს მომხმარებლის შეტყობინების ან სისტემის ანალიზის საფუძველზე. მაგალითად: 1. კომპიუტერის ქსელის არასწორი კონფიგურაცია.

იმციდენტების მართვა:

ინციდენტების მართვა– ეს არის ბიზნეს პროცესების შყოვნებით უმცირესი დროის შუალედში სერვისის აღდგენის ღონისძიება

ინციდენტების მართვა მოიცავს: 1. ინციდენტების გამოვლინება და რეგისტრაცია; 2. კალასიფიკაცია და საწყისი მომსახურება; 3. გამოკვლევა და დიაგნოსტიკა; 4. გადაწყვეტილების მიღება და აღდგენა; 5. ინციდენტების დახურვა; 6. მონიტორინგი და ყურადღების მიდევნება;

პრობლემების მართვა – ეს არის ღონისძიება, რომელიც აღმოფხვრის შეცდომებს წარმოქმნილს IT ინფრასტრუქტურაში, ბიზნეს პროცესებზე მინიმალური ზემოქმედების გზით, ამასთან უზრუნველყოფს აღარ გამეორდეს აღნიშნული შეცდომები.

პრობლემების მართვა მოიცავს: 1. პრობლემების კონტროლი; 2. შეცდომების კონტროლი; 3. პრობლემის აღმოფხვრა; 4. ძირითადი პრობლემების ანალიზი;

პრობლემების კონტროლი: პრობლემების კონტროლის მიზანია– მოიძებნოს პრობლემის მიზეზი. საჭიროა გავიაროთ შემდეგი ეტაპები: 1. პრობლემის იდენტიფიკაცია და რეგისტრაცია; 2. პრობლემების კლასიფიკაცია და მათი გადაწყვეტის პრიორიტეტები; 3. მიზეზების დიაგნისტიკა და გამიკვლევა; შეცდომების კონტროლი შეცდომების კონტროლი უზრუნველყოფს პრობლემების გასწორებას შემდეგი თანმიმდევრობით: 1. ცნობადი შეცდომების იდენტიფიკაცია და რეგისტრაცია; 2. აღმოფხვრის ხერხების შეფასება და პრიორიტეტების დადგენა; 3. IT – ს ხელთ არსებული საშუალებებით შეცდომების დროებით გვერდის ავლა; 4. შეცდომების დახურვა მის სრული გასწორების გზით; ცნობადი შეცდომების მონიტორინგი და პრიორიტეტების დადგენა;


ინციდენტების მართვა;

ინციდენტების მართვის პროცესი ორიენტირებულია შეწყვეტლი სერვისის უსწრაფესად აღდგენაზე. მისი ძირითადი პარამეტრებია:

პროცესის პარამეტრები აღწერა დანიშნულება მომხმარებლისათვის სერვისის აღდგენა შემსრულებელი 1 დონის მომსახურე ჯგუფი დაწყება მომხმარებლის შეტყობინება სერვისის შეწყვეტის შესახებ დამთავრება სერვისი აღდგენილია მომხმარებელი ინფორმირებულია გაკეთებულია ჩანაწერი ინციდენტის შესახებ გაკეთებულია ჩანაწერი შესაძლო პრობლემაზე რიცხვითი პარამეტრები გამოვლენილი ინციდენტები დაჯგუფებული სერიოზულობის მიხედვით ინციდენტების რაოდენობა დროის მიხედვით თითოეულ დონეზე გადაწყვეტილი ინციდენტების რაოდენობა თითოეული ჯგუფის მიერ საშუალოდ ერთ ინციდენტის აღმოფხვრაზე დახარჯული დრო სერვისის აღდგენაზე დახარჯული საშუალო დრო განსაზღვრულ დროში აღმოფხვრილი ინციდენტის პროცენტი ინციდენტი ტექნოლოგიების მიხედვით ინციდენტი მომხმარებელთა ჯგუფის მიხედვით


პრობლემების მართვა

პრობლემების კონტროლის პროცესი ფოკუსირებულია მისი გადაწყვეტის პრიორიტეტების განაწილებაზე. მისი ძირითადი პარამეტრებია:


პროცესის პარამეტრები აღწერა დანიშნულება პრობლემის მიზეზის გარკვევა და დროებით ან საბოლოოდ გადაწყვეტა შემსრულებელი 2 დონის მომსახურე ჯგუფი დაწყება მაღალი დონის სერიოზული ინციდენტი ინციდენტი რომელიც მოითხოვს გადაწყვეტისათვის მესამე დონის ჩარევას ინციდენტები რომელიც გნხილული იქნა თათბირზე დამთავრება დოკუმენტირებული მიზეზი შეტყობინება ყველა დონის მომსახურებიდან მის დროებით აღმოფხვრაზე რიცხვითი პარამეტრები პრობლემების რაოდენობა დაჯგუფებული დროის მიხედვით პრობლემების რაოდენობა რომელთა ანალიზი გადაიდო ღია პრობლემების რაოდენობა (მიზეზი არ დადგენილა) საშუალო დრო რომელიც დაიხარჯა ყველა დონეზე პრობლემის განხილვის დროს მიზეზის განსაზღვრის საშუალო დრო პრობლემები ტექნოლოგიების მიხედვით პრობლემები მომხმარებელთა ჯგუფის მიხედვითშეცდომების მართვა;

შეცდომების მართვის პროცესი უზრუნველყოფს გაუმართაობის დოკუმენტირებულ აღწერას და შეტყობინებას მხარდაჭერის ჯგუფთან შეცდომების აღმოჩენის მიზნით ამასთან შეტყობინებას პროექტების შემქმნელებთან შეცდომების აღმოფხვრის მიზნით. მისი ძირითადი პარამეტრებია:

პროცესის პარამეტრები აღწერა დანიშნულება ცნობადი შეცდომების შემოვლის გზით გასწორების მეთოდების შესახებ შეტყობინება. პროექტის შემმუშავებლების მიერ შეცდომების გასწორება შემსრულებელი 2 და 3 დონის მომსახურე ჯგუფი დაწყება გამოვლენილი პრობლემის მიზეზები ცნობადი შეცდომები, რაელიზებული ცვლილებების პროცესში დამთავრება შეცდომების შემოვლის დოკუმენტირებული მეთოდი რიცხვითი პარამეტრები ცნობადი შეცდომების კონტროლი ცნობადი შეცდომების რაოდენობა პროექტების რაოდენობა რომლებშიც შესწორებულია ცნობადი შეცდომებიშეცდომების მართვის პროცესის მოდელი:


ლიტერატურა

1.rescued by Upgrading Your PC By Kris Jamsa---------- Jamsa press 1996 Second Edition

Suggesting a Book[რედაქტირება]

If you only have an idea for a new book but are not completely sure on how far you want to go with it, add a suggested book to Wikibooks:Requested books instead. You may find someone else has had the same idea. You might also look at what others have suggested for new books, and create one of those suggested books instead.

An appropriate place to look for other people to help out on a new book is the staff lounge. Many regular contributors to Wikibooks read this page periodically, so you can get suggestions for how your book idea can be put together, or find other people who might be interested in helping you put it together. This is a good place to suggest ideas for books whcih do not seem to fit in any bookshelf.

Other elements[რედაქტირება]

Create printable books[რედაქტირება]

If you want people to read your book as continuous text, in a PDF file etc., it is worthwhile maintaining a "print version" from the start. See Wikibooks:Print versions.

Note changing stages of development[რედაქტირება]

You can mark which chapters are finished using development stage marks. You should similarly show how much of your book is ready next to its entry on the pages for its parent bookshelves.

Suggested chapters and appendices[რედაქტირება]

Forewords and Postscripts
You can create "Foreword" or "Introduction" or "Postscript" chapter explaining the scope of the book and how to read it.
List of authors and manual of style
It's likely that other people may edit your book. There should be a page listing most important contributors to the book. It can be named "Authors". It is also good practise to create a manual of style for the book - explaining how it should be written, which templates are used, etc.

See Also[რედაქტირება]

New Book Guide